BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fet­hul­lah Gü­len hak­kın­da ta­kip­siz­lik

Fet­hul­lah Gü­len hak­kın­da ta­kip­siz­lik

An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­ve­kil­li­ği, Mus­ta­fa Gür­me­riç’in şi­ka­ye­ti üze­ri­ne, Fet­hul­lah Gü­len hak­kın­da baş­lat­tı­ğı so­ruş­tur­ma­yı ta­mam­la­dı.An­ka­ra Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­ve­kil­li­ği, Mus­ta­fa Gür­me­riç’in şi­ka­ye­ti üze­ri­ne, Fet­hul­lah Gü­len hak­kın­da baş­lat­tı­ğı so­ruş­tur­ma­yı ta­mam­la­dı. Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Ce­mil Tuğ­te­kin ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­len ve 30 Ekim­de ta­mam­la­nan so­ruş­tur­ma­da, Gü­len hak­kın­da, “ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı­na” ka­rar ve­ril­di. Ka­ra­rın­da, ay­rı­ca Gü­len hak­kın­da da­ha ön­ce An­ka­ra 11. Ağır Ce­za Mah­ke­me­sin­de gö­rül­mek­te olan ve An­ka­ra 2 No­lu DGM’den dev­ren ge­le­rek 2000/124 esas sa­yı­sı­nı alan yar­gı­la­ma so­nu­cun­da be­ra­at ka­ra­rı ve­ril­di­ği, bu ka­ra­rın Yar­gı­tay 9. Ce­za Da­ire­sin­ce onan­dı­ğı kay­de­dil­di. Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­nın ona­ma ka­ra­rı­na yap­tı­ğı iti­ra­zın ise Yar­gı­tay Ce­za Ge­nel Ku­ru­lun­ca 24 Ha­zi­ran 2008’de red­de­dil­di­ği ve Fet­hul­lah Gü­len hak­kın­da­ki be­ra­at ka­ra­rı­nın ke­sin­leş­ti­ği be­lir­til­di.
Kapat
KAPAT