BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bush’un ‘gin­ger’ı po­li­sin em­rin­de

Bush’un ‘gin­ger’ı po­li­sin em­rin­de

Ata­türk Ha­va­li­ma­nı­’n­da gö­rev­li po­lis­ler, adı­nı “yüz­yı­lın bu­lu­şu” slo­ga­nı ve ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge W. Bus­h’­un üze­rin­den düş­me­siy­le du­yu­ran “Gin­ge­r” ara­cı­nı kul­la­na­cak.> Ce­mil Yıl­dız İS­TAN­BUL Ata­türk Ha­va­li­ma­nı­’n­da gö­rev­li po­lis­ler, adı­nı “yüz­yı­lın bu­lu­şu” slo­ga­nı ve ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge W. Bus­h’­un üze­rin­den düş­me­siy­le du­yu­ran “Gin­ge­r” ara­cı­nı kul­la­na­cak. “Gin­ge­r”­li po­lis­le­rin Ata­türk Ha­va­li­ma­nı­’n­da gö­re­ve baş­la­ma­sı se­be­biy­le Dış Hat­lar Ter­mi­na­li­’n­de bir gös­te­ri dü­zen­len­di. YENİLERİ İTHAL EDİLECEK 2 te­ker­lek­li ve akü­lü ula­şım ara­cı­na bi­nen eği­tim­li bir po­lis, ha­va­li­ma­nı için­de do­la­şa­rak, ara­cın özel­lik­le­ri­ni ta­nıt­tı.“Gin­ge­r”­in, hız­lı, gü­ven­li, eko­no­mik, ses­siz ve çev­re­ci bir ci­haz ol­ma­sı se­be­biy­le bü­yük ve tra­fi­ği yo­ğun ha­va­li­man­la­rın­da kul­la­nıl­dı­ğı bil­di­ril­di. Ata­türk Ha­va­li­ma­nı Gü­ven­li­ği­ni Des­tek­le­me ve Ge­liş­tir­me Der­ne­ği ta­ra­fın­dan sa­tın alı­nan araç­lar, it­hal edil­dik­çe po­li­sin hiz­me­ti­ne ve­ri­le­cek. Fi­ya­tı 8 bin 300 do­lar Ata­türk Ha­va­li­ma­nı­’n­da po­lis grup amir­le­ri ve şef­le­ri ta­ra­fın­dan kul­la­nı­la­cak olan bu araç­lar, ko­lay­ca ta­şı­na­bi­li­yor. Gü­rül­tü ve çev­re kir­li­li­ği­ne yol aç­ma­yan gin­ger tam şarj ile 40 ki­lo­met­re­lik yol ka­te­de­bi­li­yor. Sa­at­te 10 ki­lo­met­re “kap­lum­ba­ğa­” hı­zıy­la ya da 20 ki­lo­met­re “nor­ma­l” bir hız­la gi­de­bi­len araç­la­rın fi­ya­tı­nın 8 bin 300 do­lar ol­du­ğu öğ­re­nil­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT