BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şii­ler­den Sün­ni­le­re zey­tin da­lı

Şii­ler­den Sün­ni­le­re zey­tin da­lı

Irak’ın gü­ne­yin­de bu­lu­nan ba­zı ka­bi­le şeyh­le­ri, bir dö­nem Sün­ni di­re­ni­şin ka­le­si ola­rak gös­te­ri­len Fel­lu­ce’de­ki aşi­ret­le­re “dost­luk” zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.> Ci­had Ali Re­şit İHA Irak’ın gü­ne­yin­de bu­lu­nan ba­zı ka­bi­le şeyh­le­ri, bir dö­nem Sün­ni di­re­ni­şin ka­le­si ola­rak gös­te­ri­len Fel­lu­ce’de­ki aşi­ret­le­re “dost­luk” zi­ya­re­tin­de bu­lun­du. Bu­gün ül­ke­nin gü­ne­yin­de­ki Şi­i nü­fu­sun yo­ğun ol­du­ğu El-Ama­ra ve Di­va­ni­ye’de­ki aşi­ret li­der­le­ri, Fel­lu­ce’de Sün­ni aşi­ret li­der­le­ri­ne iyi ni­yet zi­ya­re­tin­de bu­lun­du. Dost­lu­ğu ve ba­rı­şı pe­kiş­tir­me­ye yö­ne­lik ya­pı­lan zi­ya­re­tin, ül­ke bir­li­ği­ne kat­kı sağ­la­ya­ca­ğı umu­lu­yor. “Sün­ni üç­gen” ola­rak ad­lan­dı­rı­lan di­re­niş ken­ti, El-Ama­ra ve Di­va­ni­ye ise özel­lik­le Şi­i li­der Muk­te­da el-Sadr’ın si­lah­lı ka­na­dı­nı oluş­tu­ran Meh­di Or­du­su’nun mer­ke­zi ola­rak bi­li­ni­yor­du.
Kapat
KAPAT