BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Du­rak: O­to­mo­tiv­de 2012 ­he­de­fi­mi­zi re­vi­ze et­me­dik

Du­rak: O­to­mo­tiv­de 2012 ­he­de­fi­mi­zi re­vi­ze et­me­dik

Oto­mo­tiv Sa­na­yi Der­ne­ği Baş­ka­nı Tur­gay Du­rak, ge­le­cek yıl ve son­ra­sı­nın bi­raz zor ola­ca­ğı­nı, fa­kat he­def­ler­de sap­ma ya­şan­ma­ya­ca­ğı­nı belirtti.Oto­mo­tiv Sa­na­yi Der­ne­ği Baş­ka­nı Tur­gay Du­rak, ge­le­cek yıl ve son­ra­sı­nın bi­raz zor ola­ca­ğı­nı, fa­kat he­def­ler­de sap­ma ya­şan­ma­ya­ca­ğı­nı belirtti. Koç Hol­ding Oto­mo­tiv Gru­bu ve OSD Baş­ka­nı Tur­gay Du­rak, Türk oto­mo­tiv sa­na­yi­nin kri­ze rağ­men 2 mil­yon araç he­de­fi­ne doğ­ru iler­le­di­ği­ni söy­le­di. 4. Ulus­la­ra­ra­sı Oto­mo­tiv Tek­no­lo­ji­le­ri (ICAT) Kon­fe­ran­sın­da ko­nu­şan Tur­gay Du­rak, oto­mo­tiv sek­tö­rü­nün ge­çen yıl 1.1 mil­yon adet üre­tim yap­tı­ğı­nı ha­tır­la­ta­rak, bu yı­la da güç­lü bir baş­lan­gıç yap­tık­la­rı­nı, 1.3 mil­yon adet­lik üre­ti­min ko­nu­şul­du­ğu­nu an­cak ABD’de kri­zin pat­lak ver­di­ği­ni söy­le­di. “ABD’de kriz pat­lak ver­di­ğin­de kim­se bu ta­ra­fa ge­çe­mez di­ye dü­şü­nü­yor­du. İşin il­ginç ta­ra­fı kriz ilk İn­gil­te­re ve İs­pan­ya’yı vur­du” di­yen Du­rak, üre­tim he­def­le­ri­ni bi­raz ge­ri­ye çek­tik­le­ri­ni ifa­de et­ti. Du­rak, ge­le­cek yıl ve son­ra­sı­nın bi­raz zor ola­ca­ğı­nı, an­cak 2012 he­def­le­ri­ni re­vi­ze et­me­ye­cek­le­ri­ni ve 2 mil­yon adet üre­ti­me ula­şa­cak­la­rı­nı kay­det­ti. He­xa­gon Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Jan Na­hum ise Tür­ki­ye’nin oto­mo­tiv en­düs­tri­sin­de gel­di­ği nok­ta­ya işa­ret ede­rek, Tür­ki­ye’nin ar­tık uy­gu­la­ma­dan, ge­liş­tir­me ta­ra­fı­na geç­me­si ge­rek­ti­ği­ni kay­det­ti. Na­hum, “Ar­tık ta­sa­rım, ino­vas­yon ve ge­liş­tir­me saf­ha­sın­da da ol­ma­mız la­zım” de­di. Koç Hol­ding Bil­gi Gru­bu Baş­ka­nı Ali Koç da sek­tö­rün çev­re­ye eğil­me­si ge­rek­ti­ği­ne işa­ret et­ti.
Kapat
KAPAT