BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tezgah kavgası: 2 ölü

Tezgah kavgası: 2 ölü

Fa­tih’te bir iş ye­ri­nin ö­nü­ne tez­gah a­çan şa­hıs, tar­tış­tı­ğı iş ye­ri sa­hi­bi 4 kar­deş­ten 2’si­ni öl­dür­dü, 2’si­ni de ya­ra­la­ya­rak kaç­tı.Fa­tih’te bir iş ye­ri­nin ö­nü­ne tez­gah a­çan şa­hıs, tar­tış­tı­ğı iş ye­ri sa­hi­bi 4 kar­deş­ten 2’si­ni öl­dür­dü, 2’si­ni de ya­ra­la­ya­rak kaç­tı. La­le­li Fet­hi Bey Cad­de­si’n­de­ki bir iş ha­nın­da ba­vul ma­ğa­za­sı o­lan Ser­tap Ö., iş ha­nı­nın gi­ri­şin­de tez­gah a­ça­rak ba­vul sa­tan Meh­met C.’ye iş­le­ri­ni ak­sat­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, tez­ga­hı­nı baş­ka yer­de aç­ma­sı­nı is­te­di. Bu­nun ü­ze­ri­ne çı­kan kav­ga­ya, Sertap Ö.’nün ay­nı iş ye­rin­de ça­lış­tı­ğı kar­deş­le­ri Tun­cay (24), Meh­met Ş. (38) ve Meh­met Ş. (36) Ö. de ka­rış­tı. Kav­ga­da ta­ban­ca­sıy­la 4 kar­de­şin ü­ze­ri­ne a­teş a­çan Meh­met C., o­la­yın ar­dın­dan kaç­tı. Ya­ra­la­nan Ser­tap Ö. o­lay ye­rin­de, Meh­met Ş. Ö. de kal­dı­rıl­dı­ğı hastanede ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Çev­re­de­ki va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan has­ta­ne­ye kal­dı­rı­lan Meh­met Ş. Ö. a­me­li­ya­ta a­lı­nır­ken, Tuncay Ö.’nün ko­lun­dan ha­fif ya­ra­la­ndığı belirtildi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT