BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ALTIN ÖĞÜN ­KAH­VAL­TI

ALTIN ÖĞÜN ­KAH­VAL­TI

Öğ­ren­ci­nin der­si­ne ya­ da imtihanına kon­san­tre ola­bil­me­si ve ça­lı­şan­la­rın mes­lek ha­ya­tın­da ba­şa­rı­yı ya­ka­la­ya­bil­me­si için kah­val­tı­nın mut­la­ka dü­zen­li ola­rak ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de eden Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si Bes­len­me ve Di­ye­te­tik Bö­lü­mü Öğ­re­tim Gö­rev­li­si Prof. Dr. Gül­gün Er­soy, kah­val­tı­nın ya­pıl­ma­ma­sı du­ru­mun­da in­san­la­rın kan şe­ke­ri­nin düş­tü­ğü­nü ve bu­nun kon­san­tras­yon güç­lü­ğü­ne, yor­gun­lu­ğa ve bit­kin­li­ğe ne­den ol­du­ğu­nu söy­le­di.> Gök­han Ka­ya / ANKARA Öğ­ren­ci­nin der­si­ne ya­ da imtihanına kon­san­tre ola­bil­me­si ve ça­lı­şan­la­rın mes­lek ha­ya­tın­da ba­şa­rı­yı ya­ka­la­ya­bil­me­si için kah­val­tı­nın mut­la­ka dü­zen­li ola­rak ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de eden Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si Bes­len­me ve Di­ye­te­tik Bö­lü­mü Öğ­re­tim Gö­rev­li­si Prof. Dr. Gül­gün Er­soy, kah­val­tı­nın ya­pıl­ma­ma­sı du­ru­mun­da in­san­la­rın kan şe­ke­ri­nin düş­tü­ğü­nü ve bu­nun kon­san­tras­yon güç­lü­ğü­ne, yor­gun­lu­ğa ve bit­kin­li­ğe ne­den ol­du­ğu­nu söy­le­di. OBEZİTE RİSKİ İn­san­la­rın şe­hir ha­ya­tı ne­de­niy­le geç yat­ma, za­man dar­lı­ğı, işe geç­ kal­ma gi­bi se­bep­ler­den do­la­yı kah­val­tı yap­ma­yı ak­sat­tı­ğı­nı be­lir­ten Prof. Dr. Er­soy, “Öğ­len de si­mit ve po­ğa­ça­lar­la ge­çiş­ti­ri­len vü­cu­da ak­şam ye­me­ğin­de aşı­rı gı­da yük­le­me­si ya­pı­lı­yor. Bu da yağ do­ku­su­nu et­ki­le­ye­rek obe­zi­te­ye ne­den olu­yor” de­di. Sİ­MİT­LE KAH­VAL­TI OL­MAZ Prof Dr. Gülgün Er­soy, ge­ce bo­yun­ca aç ka­lan, ener­ji kay­bı­na uğ­ra­yan vü­cu­da, sa­bah kah­val­tı­sın­da pro­te­ini ve vi­ta­mi­ni yük­sek gı­da­ların ve­ril­me­si­ gerektiğini belirti-yor, öğ­lende nor­mal bir yemek yenilmesini, ak­şamları ise faz­la gı­da yük­le­mesi ya­pıl­ma­ma­sını tavsiye ediyor. Ba­zı in­san­la­rın sa­de­ce doy­muş ol­mak için sa­bah kah­val­tı­sı­nı si­mit ya da po­ğa­çay­la ge­çiş­tir­di­ği­ni, bu­nun ise yan­lış bir dav­ra­nış ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zen Er­soy, kah­val­tı­da pro­te­ini, vi­ta­mi­ni, kar­bon­hid­ra­tı yük­sek gı­da­la­rın tü­ke­til­me­si ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çekiyor. Dört be­sin gru­bun­dan et, süt, ta­hıl ve seb­ze-mey­ve­nin en az üçü­nün sa­bah kah­val­tı­sın­da yer al­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni de be­lir­ten Prof Dr. Er­soy, “Et ola­rak su­cuk, so­sis, sa­lam ya da yu­mur­ta tü­ke­ti­le­bi­lir. Süt­ler­den pey­ni­rin, ta­hıl­lar­dan ek­mek ya da bö­reğin, seb­ze ve mey­veler ­den de el­ma ya da man­da­li­na gi­bi gı­da­la­rın yen­me­si sağ­lıklı ola­cak­tır” di­yor. Faz­la ki­lo­ya p­ra­tik çö­züm 1. GÜN Sa­bah: 1 di­lim kı­zar­mış ek­mek, 1 yu­mur­ta, çay ya da kah­ve ­Öğ­le: 1 kase light yo­ğurt, 1 sa­la­ta­lık, 2 g­ris­si­ni A­ra ö­ğün: 1 el­ma Ak­şam: Seb­ze çor­ba­sı, 1 ta­bak kıy­ma­lı pı­ra­sa, por­ta­kal 2. GÜN Sa­bah: 1 di­lim kı­zar­mış ek­mek, 3-4 di­lim sa­lam, çay ya da kah­ve ­Öğ­le: Haş­la­ma ta­vuk, pi­rinç çor­ba­sı A­ra ö­ğün: 1 por­ta­kal Ak­şam: 1 ta­bak şeh­ri­ye çor­ba, 1 ta­bak haş­la­ma kar­na­ba­har 3. GÜN Sa­bah: Kı­zar­mış ek­mek, be­yaz pey­nir, sa­la­ta­lık, çay ya da kah­ve ­Öğ­le: 3 ız­ga­ra köf­te, ye­şil sa­la­ta A­ra ö­ğün: 2 g­ris­si­ni, çay ya da kah­ve Ak­şam: 3 ye­mek ka­şı­ğı pi­lav, 1 ız­ga­ra bif­tek, bol sa­la­ta (yağ­sız) 4. GÜN Sa­bah: Ke­pek ek­meği, yu­mur­ta, zey­tin ­Öğ­le: 1 ka­se sa­la­ta, 1 ka­se seb­ze çor­ba­sı, 3 ka­şık pi­lav A­ra ö­ğün: 4 a­det di­yet bis­kü­vi Ak­şam: 4 a­det ız­ga­ra köf­te, 1 ta­bak ıs­pa­nak, 1 ka­se yo­ğurt 5. GÜN Sa­bah: 1 di­lim ek­mek, bir kib­rit ku­tu­su be­yaz pey­nir, 1 bar­dak por­ta­kal su­yu, 1 a­det do­ma­tes ­Öğ­le: 1 haş­la­ma ta­vuk bu­du, 3 ka­şık ma­kar­na, ço­ban sa­la­ta A­ra ö­ğün: 1 el­ma Yor­gun­lu­ğu ha­re­ket­le a­tın > Her gün sa­bah­la­rı aç kar­nı­na en az 5 da­ki­ka yü­rü­yüş ya­pın. Gü­ne ha­re­ket­li baş­la­ma­nın si­zi iyi­ce yo­ra­ca­ğın­dan kork­ma­yın. > Her sa­bah 10-15 da­ki­ka aç kar­nı­na jim­nas­tik ya­pın. Ama vü­cu­du­nu­zu aşı­rı yor­mak­tan da ka­çı­nın. > Sof­ra­nız­dan mey­ve ve seb­ze­yi ek­sik et­me­yin. Sev­me­se­niz de mev­si­min özel­li­ği­ni ta­şı­yan mey­ve ve seb­ze­le­rin bü­tün çe­şit­le­rin­den bol mik­tar­da yi­yin. > So­ğuk ha­va­lar­da vü­cu­dun da­ha çok vi­ta­min ve mi­ne­ra­le ih­ti­ya­cı olu­yor. Özel­lik­le de C ve B vi­ta­min­le­ri ile po­tas­yu­ma. B ve C vi­ta­min­le­ri seb­ze ve mey­ve­ler­de, po­tas­yum da do­ma­tes, pa­ta­tes ve ka­yı­sı­da bol mik­tar­da bu­lu­nu­yor. > Gün­de 3 lit­re su için. Ye­mek ye­me­den ve yat­ma­dan ön­ce azar azar içe­rek vü­cu­du­nu­za ih­ti­ya­cı olan su­yu sağ­la­yın. > Uy­ku rit­mi­ne dik­kat edin. Ra­hat bir uy­ku için ya­ta­ğa gir­me­den ön­ce gün­lük bü­tün stres ne­den­le­ri­ni­zi ak­lı­nız­dan uzak­laş­tı­rın. Bel ka­na­lın­da da­ral­ma­ya dik­kat! Doç. Dr. Ba­şar Ata­lay, or­ta ve ile­ri yaş­lar­da çok sık gö­rü­len bel ka­na­lın­da­ki da­ral­ma­la­rın fark edil­me­me­si­nin kro­nik si­nir ba­sı­la­rı ve bel ağ­rı­la­rı­na yol aç­tı­ğı­na dik­kat çe­ke­rek, “Es­ki­den ki­lo­met­re­ler­ce yü­rü­ye­bi­len bir ki­şi bir­kaç yüz met­re yü­rü­yüp din­len­me­ye ih­ti­yaç du­yu­yor­sa bel ka­na­lın­da da­ral­ma ola­bi­lir” de­di. Doç. Dr. Ba­şar Ata­lay, “Na­sıl ki, za­man için­de saç­la­rı­mız be­yaz­lar, cil­di­miz kı­rı­şır­sa, ke­mik­le­ri­miz­de de de­for­mas­yon olur. Ne de­re­ce de­for­mas­yon ve da­ral­ma ol­muş­sa bu ka­na­lın için­de­ki si­nir­ler­de de o de­re­ce ağır sı­kış­ma mey­da­na ge­lir. Bu da­ral­ma so­nu­cun­da si­nir­le­rin üze­rin­de olu­şan bas­kı has­ta­lar­da yü­rü­me zor­luk­la­rı ve bel ağ­rı­la­rı­na ne­den olur” şek­lin­de ko­nuş­tu. İNCİ “-Ka­dın­la­rın si­ya­set­te ve mec­lis­te tem­si­li­nin da­ha da faz­la ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum... Ama si­ya­si tem­si­lin si­ya­si ka­rar al­ma nok­ta­la­rın­da da­ha çok önem­li ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum... Ya­ni biz ka­dın­ların sa­de­ce si­ya­si tem­sil ola­rak, sa­yı ola­rak ço­ğa­lan in­san­lar de­ğil si­ya­si ka­rar al­ma nok­ta­la­rın­da da ço­ğal­ma­mı­zın önem­li ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum...” (...Ca­nan Kal­sın / Mil­let­ve­ki­li) SİZDEN GELENLER YA­KUP TA­HA HA­SA­NOĞ­LU A­dı­nı al­dı Ya­kup de­de­sin­den, ­Şa­ban de­de­si­nin ilk mey­ve­sin­den. ­Ma­şal­lah di­ye­lim gel­me­sin gö­ze ­Ya­kup Ta­ha Ha­sa­noğ­lu bu, ­Ge­rek yok baş­ka bir sö­ze... Tarifiniz (...Der­dah’ın da­mak ta­dı) KA­ĞIT­TA KEK MAL­ZE­ME­LER: > 4 yu­mur­ta > 4 fin­can şe­ker > 1 çay bar­da­ğı sı­vı yağ > 1 çay bar­da­ğı yo­ğurt > 2 su bar­da­ğı un > 1 pa­ket ka­bart­ma to­zu > 1 pa­ket ka­ka­olu pu­ding > 3 bar­dak süt HA­ZIR­LA­NI­ŞI: Yu­mur­tay­la şe­ke­ri kö­pü­rün­ce­ye ka­dar çır­pın. İçi­ne sı­vı yağ ve yo­ğur­du ek­le­yip çırp­ma­ya de­vam edin. Ka­bart­ma to­zu, va­nil­ya ve unu ila­ve edin... Muf­fin ka­lıp­la­rı­na bir ta­ne ka­ğıt yer­leş­ti­rin. Kek ha­mu­run­dan 1 çor­ba ka­şı­ğı muf­fin­le­re ko­yun. 170 de­re­ce­de pi­şi­rin. (Pi­şir­me sü­re­si di­ğer kek­le­re gö­re da­ha hız­lı olu­yor.) Ka­ka­olu pu­din­gi ta­ri­fin­den 1 bar­dak ek­sik süt ile pi­şi­rin. Üze­ri kay­mak tut­ma­ma­sı için ara­da ka­rış­tı­rın. Buz­do­la­bın­da 2-3 sa­at bek­le­tin. Ce­viz ve­ya çam fıs­tı­ğı ile süs­le­ye­bi­lir­si­niz. Afi­yet ol­sun EM­RE KA­ĞAN TO­KER ­Tey­ze­le­ri­nin bir ta­ne­si, a­i­le­mi­zin ne­şe­si... İ­yi ki doğ­dun, i­yi ki var­sın... Do­ğum gü­nün kut­lu ol­sun BİZE ULAŞIN: e-posta: omer.soztutan@tg.com.tr telefon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 adres: türkiye gazetesi ihlas medya plaza 29 ekim caddesi, 34197 yenibosna/istanbul
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT