BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mus­ta­fa San­dal Türkiye’yi gezdi seyirci rekoru kırdı

Mus­ta­fa San­dal Türkiye’yi gezdi seyirci rekoru kırdı

Ün­lü sa­nat­çı, Sam­sun, Mer­sin, Kon­ya, De­niz­li, Ga­zi­an­tep, Ça­nak­ka­le, Or­du, Tar­sus, İs­tan­bul, Niğ­de, To­kat, Si­lif­ke, Amas­ya, Ak­sa­ray ve Ay­dın’ın ar­dın­dan fi­na­li Muğ­la’da ya­pa­rak Tür­ki­ye tur­ne­si­ni ta­mam­la­dı.Ün­lü sa­nat­çı, Sam­sun, Mer­sin, Kon­ya, De­niz­li, Ga­zi­an­tep, Ça­nak­ka­le, Or­du, Tar­sus, İs­tan­bul, Niğ­de, To­kat, Si­lif­ke, Amas­ya, Ak­sa­ray ve Ay­dın’ın ar­dın­dan fi­na­li Muğ­la’da ya­pa­rak Tür­ki­ye tur­ne­si­ni ta­mam­la­dı. Kon­ser ver­di­ği her il­de bü­yük il­giy­le kar­şı­la­nan Mus­ta­fa San­dal’ın söz­ko­nu­su kon­ser­ler­de yak­la­şık 500 bin se­yir­ci ra­ka­mı­na ulaş­tı­ğı be­lir­til­di. San­dal, gör­dü­ğü yo­ğun il­gi­den mem­nun ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek hay­ran­la­rı­na yep­ye­ni sür­priz­le­ri­nin ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Bu ara­da, ün­lü sa­nat­çı cok ya­kın­da ‘Ço­ban’ ad­lı şar­kı­sı­nın kli­biy­le ek­ran­lar­da boy gös­te­re­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT