BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Elek­trik­ ke­si­lse bile yiyecekleri taze tutuyor

Elek­trik­ ke­si­lse bile yiyecekleri taze tutuyor

Bosch San­dık Ti­pi De­rin Don­du­ru­cu ile fark­lı ih­ti­yaç­la­ra ce­vap ve­ri­yor. Don­du­ru­cu 230 lit­re­lik top­lam brüt hac­mi ile özel­lik­le Kur­ban Bay­ra­mı’nın yak­laş­tı­ğı bu­gün­ler­de bü­yük mik­tar­da­ki et ve et ürün­le­ri­ni sak­la­mak is­te­yen­ler için ide­al çö­zü­mü oluş­tu­ru­yor.Bosch San­dık Ti­pi De­rin Don­du­ru­cu ile fark­lı ih­ti­yaç­la­ra ce­vap ve­ri­yor. Don­du­ru­cu 230 lit­re­lik top­lam brüt hac­mi ile özel­lik­le Kur­ban Bay­ra­mı’nın yak­laş­tı­ğı bu­gün­ler­de bü­yük mik­tar­da­ki et ve et ürün­le­ri­ni sak­la­mak is­te­yen­ler için ide­al çö­zü­mü oluş­tu­ru­yor. Bosch de­rin don­du­ru­cu­lar­da yi­ye­cek­ler +25¥C’den -18¥C’ye ka­dar so­ğu­tu­lu­yor ve bu iş­lem sa­de­ce 24 sa­at için­de ger­çek­leş­ti­ği için yi­ye­cek­le­rin hüc­re za­rı za­rar gör­mü­yor. Ay­rı­ca elek­trik ke­sin­ti­le­rin­de yi­ye­cek­le­ri bo­zul­ma­dan tam 50 sa­at mu­ha­fa­za edi­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT