BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Mi­nik Fa­tih pen­ce­re­den dü­şüp öldü

Mi­nik Fa­tih pen­ce­re­den dü­şüp öldü

Fa­tih Da­rüş­şa­fa­ka Ön So­kak’ta bu­lu­nan apart­ma­nın 4. ka­tın­da­ki da­ire­de, ta­bu­re üze­ri­ne çı­ka­rak pen­ce­re­den sar­kan 4 ya­şın­da­ki Mu­ham­med Fa­tih Türk, den­ge­si­ni kay­be­de­rek düş­tü.Fa­tih Da­rüş­şa­fa­ka Ön So­kak’ta bu­lu­nan apart­ma­nın 4. ka­tın­da­ki da­ire­de, ta­bu­re üze­ri­ne çı­ka­rak pen­ce­re­den sar­kan 4 ya­şın­da­ki Mu­ham­med Fa­tih Türk, den­ge­si­ni kay­be­de­rek düş­tü. Olay ye­rin­de ha­ya­tı­nı kay­be­den 4 ya­şın­da­ki Mu­ham­med Fa­tih Türk, dün son yol­cu­lu­ğu­na uğur­lan­dı. Fa­tih Ca­mi­i’nde­ki ce­na­ze tö­re­ni­ne kü­çük ço­cu­ğun ba­ba­sı Ah­met Türk, an­ne­si Zey­nep Türk ve 11 ya­şın­da­ki ağa­be­yi Emir­han’ın ya­nı sı­ra Fa­tih Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa De­mir ile be­le­di­ye mec­lis üye­le­ri ve ai­le­nin ya­kın­la­rı ka­tıl­dı. Hay­li üz­gün ol­du­ğu gö­rü­len ba­ba Ah­met Türk ta­zi­ye­le­ri ka­bul eder­ken, 11 ya­şın­da­ki Emir­han da ce­na­ze na­ma­zın­da ba­ba­sı­nın ya­nın­da saf tut­tu. Kü­çük ço­cu­ğun ce­na­ze­si, na­ma­zın ar­dın­dan Eyüp’te­ki Top­rak­te­pe Me­zar­lı­ğı’nda def­ne­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT