BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sağ­lık­ta ye­ni müj­de

Sağ­lık­ta ye­ni müj­de

An­ka­ferd i­sim­li ka­na­ma­yı dur­du­ran i­la­cı ge­liş­ti­ren Hü­se­yin Ca­hit Fı­rat, sağ­lık­ta çı­ğır a­ça­cak ye­ni bir ü­rü­nü 6 ay son­ra ta­nı­ta­ca­ğı­nı söy­le­diKanamayı durduran ilacı geliştiren ­Hü­se­yin Ca­hit Fı­rat’a ‘Yı­lın Sağ­lık Ö­dü­lü’nü Ma­lat­ya Va­li­si Ha­lil İb­ra­him Da­şöz ver­di. > ­Bur­han Ka­ra­du­man ­MA­LAT­YA İ­HA Ka­na­ma­yı sa­ni­ye­ler i­çe­ri­sin­de dur­du­ran i­la­cı ge­liş­ti­ren Hü­se­yin Ca­hit Fı­rat, 6 ay son­ra a­çık­la­ya­cak­la­rı ye­ni i­la­cın da çok ses ge­ti­re­ce­ği­ni belirtti. Yüz­yı­lın bu­lu­şu o­la­rak i­sim­len­di­ri­len ‘An­ka­ferd’i ge­liş­ti­ren Fı­rat, mem­le­ke­ti Ma­lat­ya’da Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği ta­ra­fın­dan ‘yı­lın sağ­lık ö­dü­lü’ne la­yık gö­rül­dü. Ö­dül ge­ce­sin­de ko­nu­şan Hü­se­yin Ca­hit Fı­rat, “5-6 ay son­ra ye­ni bir i­la­cı yi­ne Ma­lat­ya’da a­çık­la­ya­ca­ğım. Çok ö­nem­li bir i­laç. Kan dur­du­ru­cu An­ka­ferd ka­dar ö­nem­li bir i­laç. Sağ­lık a­la­nın­da çı­ğır a­ça­cak. İd­di­a e­di­yo­rum çok bü­yük bir ses ge­ti­re­cek”dedi. Ma­lat­ya Va­li­si Ha­lil İb­ra­him Da­şöz de, “İn­san­lık a­dı­na, in­san­lı­ğın sağ­lı­ğı a­dı­na ger­çek­ten ö­nem­li bir bu­luş. Bütün in­san­lı­ğın Hü­se­yin Bey’e te­şek­kür bor­cu ol­du­ğu­na i­na­nı­yo­rum. Ken­di­si i­le gu­rur du­yu­yo­ruz” de­di.
Kapat
KAPAT