BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > HAKAN ŞÜKÜR: HEDEFİM ANTRENÖRLÜK

HAKAN ŞÜKÜR: HEDEFİM ANTRENÖRLÜK

G.Sa­ray’ın es­ki fut­bol­cu­su Ha­kan Şü­kür, fut­bo­lu şim­di­lik bı­rak­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, ö­nü­müz­de­ki se­ne­den i­ti­ba­ren ant­re­nör­lük yap­mak is­te­di­ği­ni söy­le­di.G.Sa­ray’ın es­ki fut­bol­cu­su Ha­kan Şü­kür, fut­bo­lu şim­di­lik bı­rak­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, ö­nü­müz­de­ki se­ne­den i­ti­ba­ren ant­re­nör­lük yap­mak is­te­di­ği­ni söy­le­di. Yıl­dız fut­bol­cu, geç­miş­te G.Sa­ray’da kon­dis­yo­ner­lik ya­pan Gi­o­van­ni eş­li­ğin­de ken­di kur­du­ğu s­por o­kul­la­rı i­çin bir­kaç p­ro­je­yi gö­rüp, fi­kir al­mak ü­ze­re İ­tal­ya’ya gi­der­ken. “Jü­bi­le yok. A­ma da­ha ön­ce fut­bo­lu bı­rak­mış di­ğer ar­ka­daş­la­rı­mız­la be­ra­ber in­şal­lah bay­ram ha­va­sın­da, A­li Sa­mi Yen ya da O­lim­pi­yat’ta jü­bi­le o­lur” di­ye ko­nuş­tu. > Ce­mil YIL­DIZ
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT