BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 'Şans topu'yla madenci oldular

'Şans topu'yla madenci oldular

Zon­gul­dak’ta Tür­ki­ye Taş­kö­mü­rü Ku­ru­mu’na (TTK) 3 bin iş­çi alı­mı kap­sa­mın­da Üzül­mez Mü­es­se­se Mü­dür­lü­ğü’nde baş­la­yan no­ter hu­zu­run­da­ki ku­ra çe­kim­le­ri­nin ilk gü­nün­de 4 bin 600 ki­şi ara­sın­dan işe gi­re­cek 450 ma­den­ci be­lir­len­di.Taş­kö­mü­rü Ku­ru­mu’na baş­vu­ran 37 bin iş­siz, be­den tes­tin­den geç­tik­ten son­ra sa­yı 20 bi­ne düş­tü. İş sa­hi­bi ola­cak 3 bin şans­lı ki­şi, kü­re­de dö­nen top­lar­la be­lir­le­ni­yor. İs­mi çı­kan­lar gü­lü­yor, di­ğer­le­ri üzü­lü­yor! Zon­gul­dak’ta Tür­ki­ye Taş­kö­mü­rü Ku­ru­mu’na (TTK) 3 bin iş­çi alı­mı kap­sa­mın­da Üzül­mez Mü­es­se­se Mü­dür­lü­ğü’nde baş­la­yan no­ter hu­zu­run­da­ki ku­ra çe­kim­le­ri­nin ilk gü­nün­de 4 bin 600 ki­şi ara­sın­dan işe gi­re­cek 450 ma­den­ci be­lir­len­di. No­ter hu­zu­run­da ger­çek­leş­ti­ri­len ku­ra­yı ka­za­nan­lar se­vinç, kay­be­den­ler üzün­tü ya­şa­dı. Ma­den ocak­la­rı­na yat­kın­lık­la­rı, uzun­luk­la­rı 2-4 met­re­yi bu­lan ve ağır­lı­ğı da 35 ki­log­ra­mı aşan ma­den di­re­ği ta­şı­ma­la­rı­nın ya­nı sı­ra kaz­ma, kü­rek ve bal­ta­yı na­sıl kul­lan­dık­la­rı­na ba­kı­la­rak test edi­len aday­lar ile ya­kın­la­rı ku­ra çe­ki­mi­ni he­ye­can­la iz­le­di­ler. Çok sa­yı­da ada­yın baş­ka iş ko­lun­da ça­lış­ma­sı se­be­biy­le ya­kın­la­rı­nın gel­di­ği ku­ra çe­ki­min­de, ka­za­nan­la­ra cep te­le­fo­nuy­la ta­nı­dık­la­rı ta­ra­fın­dan müj­de ve­ril­di­ği gö­rül­dü. Ku­ra­ya be­be­ğiy­le ge­len bir ka­dın, eşi­nin ka­çak kö­mür oca­ğın­da 600 YTL ma­aş­la ça­lış­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Riske kar­şı­lık eşi­min dev­let gü­ven­ce­sin­de­ ça ça­lış­ma­sı ge­le­ce­ği­mi­zi kur­ta­ra­cak” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT