BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kü­çük Gök­sel’e dev­let sa­hip çık­tı

Kü­çük Gök­sel’e dev­let sa­hip çık­tı

Mer­sin’in Er­dem­li il­çe­sin­de, an­ne­si ce­za­evi­ne gi­ren, ba­ba­sı ül­ke dı­şı­na çı­kan, evi­ne sı­ğın­dı­ğı ba­ba­an­ne­si ra­hat­sız­la­nın­ca ha­yır­se­ver bir ka­dı­nın bak­tı­ğı il­köğ­re­tim öğ­ren­ci­si­ne Sos­yal Hiz­met­ler ve Ço­cuk Esir­ge­me Ku­ru­mu (SHÇEK) sa­hip çık­tı.­Gök­sel Sa­rı, SH­ÇEK İl Mü­dü­rü Az­mi Gül­şen’e te­şek­kür et­ti. Mer­sin’in Er­dem­li il­çe­sin­de, an­ne­si ce­za­evi­ne gi­ren, ba­ba­sı ül­ke dı­şı­na çı­kan, evi­ne sı­ğın­dı­ğı ba­ba­an­ne­si ra­hat­sız­la­nın­ca ha­yır­se­ver bir ka­dı­nın bak­tı­ğı il­köğ­re­tim öğ­ren­ci­si­ne Sos­yal Hiz­met­ler ve Ço­cuk Esir­ge­me Ku­ru­mu (SHÇEK) sa­hip çık­tı. Mer­sin SHÇEK İl Mü­dü­rü Az­mi Gül­şen, il­ko­kul 5. sı­nıf öğ­ren­ci­si Gök­sel Sa­rı’nın (13) bu­lun­du­ğu ev­de in­ce­le­me yap­tı. An­ne­si Tes­li­me’nin yak­la­şık 6 yıl ön­ce ce­za­evi­ne gir­me­si, ba­ba­sı Ke­mal Sa­rı’nın 4 yıl ön­ce oğ­lu Yük­sel’i ala­rak KKTC’ye git­me­siy­le Gök­sel Sa­rı’nın zor du­rum­da kal­dı­ğı­nı be­lir­ten Gül­şen, “Gök­sel’e ba­kan ba­ba­an­ne­si­ de ra­hat­sız­la­nın­ca iyi­ce du­ru­mu zor­la­şan bu ço­cu­ğu­mu­zun tu­tu­na­cak da­lı kal­ma­mış” de­di. Az­mi Gül­şen, ço­cu­ğa ha­yır­se­ver Sul­tan Be­yaz’ın yar­dım eli uza­ta­rak kar­nı­nı do­yur­du­ğu­nu, du­ru­mu­nu öğ­re­nin­ce he­men gi­ri­şim­le­re baş­la­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, “Bun­dan böy­le onu dev­let ko­ru­ma­sı­na al­dık. Gök­sel’in her tür­lü ba­kı­mı ve eği­ti­mi dev­let ta­ra­fın­dan kar­şı­la­na­cak­tır” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 116511
  % 0.25
 • 3.7406
  % -0.76
 • 4.6581
  % -0.99
 • 5.2586
  % -0.95
 • 163.034
  % -0.51
 
 
 
 
 
KAPAT