BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Was­hing­ton is­tik­rar­dan UMUT­SUZ

Was­hing­ton is­tik­rar­dan UMUT­SUZ

Ame­ri­kan is­tih­ba­rat ser­vis­le­ri, Or­ta Do­ğu’da ge­le­cek yıl­lar­da is­tik­ra­rın sağ­la­na­ma­ya­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yor.Ame­ri­kan is­tih­ba­rat ser­vis­le­ri, Or­ta Do­ğu’da ge­le­cek yıl­lar­da is­tik­ra­rın sağ­la­na­ma­ya­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yor. Ame­ri­kan Tem­sil­ci­ler Mec­li­sin­de­ki ulu­sal is­tih­ba­rat ana­liz bi­ri­mi­nin baş­kan yar­dım­cı­sı Tho­mas Fin­gar, Or­ta Do­ğu’nun, bir si­ya­si yö­ne­ti­ci için or­ta­ya çı­ka­bi­le­cek ne­re­dey­se bü­tün prob­lem­le­ri ba­rın­dı­ran bir böl­ge ol­du­ğu­nu ve bun­la­rın çok ağır, yo­ğun şe­kil­de or­ta­ya çık­tı­ğı­nı söy­le­di. Was­hing­ton’da Ame­ri­kan is­tih­ba­rat uz­man­la­rı­nın dün­ya­nın 2025’te­ki du­ru­muy­la il­gi­li tah­min­le­ri­ni di­le ge­tir­dik­le­ri bir top­lan­tı­da ko­nu­şan Fin­gar, Or­ta Do­ğu’da uzun dö­nem­de is­tik­rar­sız­lı­ğın hü­küm sü­re­ce­ği­ni be­lirt­ti. Fin­gar, “te­rör ör­gü­tü El Kai­de’nin ide­olo­ji­si­nin genç­ler için çe­ki­ci­li­ği­ni yi­tir­me­si­ne rağ­men, te­rö­riz­min po­tan­si­yel bir prob­lem ola­rak ka­la­ca­ğı­nı” söy­le­di. Fin­gar, “ge­nel çer­çe­ve­de teh­di­din azal­dı­ğı­nı, an­cak bek­len­me­dik olay­la­rın so­nu­cu­nun da­ha yı­kı­cı ola­ca­ğı­nı söy­le­ye­bi­li­riz” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT