BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Rek­tör Oku­dan: On­lar ken­di pa­ram

Rek­tör Oku­dan: On­lar ken­di pa­ram

Kon­ya’da dü­zen­le­nen ve “Fi­nal” adı ve­ri­len ope­ras­yon kap­sa­mın­da gö­zal­tın­da bu­lu­nan 33 şüp­he­li sağ­lık kon­tro­lün­den ge­çi­ril­mek üze­re Çe­vik Kuv­vet mi­ni­büs­le­ri ile Kon­ya Nu­mu­ne Has­ta­ne­si­ne ge­ti­ril­di. 33 ki­şi, po­lis­ler eş­li­ğin­de tek tek mi­ni­büs­ten in­di­ri­le­rek has­ta­ne­ye alın­dı.Kon­ya’da dü­zen­le­nen ve “Fi­nal” adı ve­ri­len ope­ras­yon kap­sa­mın­da gö­zal­tın­da bu­lu­nan 33 şüp­he­li sağ­lık kon­tro­lün­den ge­çi­ril­mek üze­re Çe­vik Kuv­vet mi­ni­büs­le­ri ile Kon­ya Nu­mu­ne Has­ta­ne­si­ne ge­ti­ril­di. 33 ki­şi, po­lis­ler eş­li­ğin­de tek tek mi­ni­büs­ten in­di­ri­le­rek has­ta­ne­ye alın­dı. Has­ta­ne çı­kı­şın­da, ga­ze­te­ci­le­rin Me­ram’da­ki loj­ma­nın­da ya­pı­lan ara­ma­da ya­tak oda­sın­da bu­lun­du­ğu be­lir­ti­len 1 mil­yon YTL de­ğe­rin­de­ki dö­viz ve Türk pa­ra­sı ile il­gi­li so­ru­su üze­ri­ne Oku­dan, “Bu be­nim ken­di pa­ram. Ço­cuk­lar son­ra ko­nu­şa­ca­ğız. Ben ce­vap­la­rı­nı ve­ri­yo­rum. Son­ra siz­ler­le ko­nu­şa­ca­ğız” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT