BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Skan­da­lın ana­li­zi

Skan­da­lın ana­li­zi

Dün sa­bah ev­den çık­tım, ga­ze­te­ye ge­lin­ce­ye ka­dar te­le­fon­la­rım ar­ka ar­ka­ya çal­ma­ya baş­la­dı.Dün sa­bah ev­den çık­tım, ga­ze­te­ye ge­lin­ce­ye ka­dar te­le­fon­la­rım ar­ka ar­ka­ya çal­ma­ya baş­la­dı. İlk ge­len te­le­fon, “Dik­kat et, bi­raz­dan bü­yük bir bom­ba pat­la­ya­cak. Mo­tor fe­na ısın­mış hal­de!.. Ha­ra­ret yük­se­li­yor!..” Ga­ze­te­ye gel­dik, Fe­de­ras­yon kay­nak­la­rı ser ve­ri­yor sır ver­mi­yor. Ni­ha­yet Fe­de­ras­yo­nun in­ter­net si­te­si sa­at 11:15 gi­bi bom­ba­yı pat­lat­tı: Ce­mal Ay­dın Di­sip­lin Ku­ru­lu’na sev­ke­dil­di. A.Gü­cü-F.Bah­çe ma­çı­na ta­yin edil­miş olan Ha­lis Öz­kah­ya‘nın ye­ri­ne de Fı­rat Ay­dı­nus ve­ril­di. Ola­yı ana­liz et­me­ye ön­ce MHK’dan baş­la­ya­lım. *** MHK‘nın bu­ra­da fa­hiş bir ha­ta­sı var. Bu üçün­cü se­zon, üst üs­te A.Gü­cü-F.Bah­çe ma­çı­na Ha­lis Öz­kah­ya ve­ri­li­yor. Mus­ta­fa Çul­cu, ön­ce­ki se­zon 17.haf­ta­da A.Gü­cü-F.Bah­çe ma­çı­na Ha­lis Öz­kah­ya‘yı atı­yor. Oğuz Sar­van ge­çen se­zon 24.haf­ta­da (gö­re­ve gel­di­ği­nin ikin­ci haf­ta­sı) A.Gü­cü-F.Bah­çe ma­çı­na Ha­lis Öz­kah­ya‘yı atı­yor. Ge­li­yo­ruz bu se­zo­na; 12.haf­ta­da A.Gü­cü-F.Bah­çe ma­çı­na yi­ne Ha­lis Öz­kah­ya ata­nı­yor! Kar­bon ka­ğı­dı ko­nul­muş­ca­sı­na. 3 ata­ma da te­sa­düf ol­sa bi­le, hiç ge­rek yok böy­le bir kop­ya­ya. MHK’nın se­zon ba­şın­dan be­ri pa­ket prog­ra­mı­na bak­tı­ğı­nız za­man A.Gü­cü-F.Bah­çe ma­çı­na Ha­lis Öz­kah­ya, al­ter­na­ti­fi de Fı­rat Ay­dı­nus ban­ko otu­ru­yor. Bu ma­ça iki ha­ke­mi tah­min et­mek çok zor bir­şey de­ğil. Ce­mal Ay­dın‘ın ta­yin ön­ce­si Öz­kah­ya ve Ay­dı­nus isim­le­ri­ni te­la­fuz et­me­si zor de­ğil. Çün­kü bu iş­ten an­la­yan bi­ri 12 haf­ta­lık ta­yin­le­re bak­tı­ğı za­man bu iki ha­kem is­mi­ni ra­hat­lık­la tes­pit ede­bi­lir. *** Çal­kan­tı­lı gün­ler ya­şa­yan A.Gü­cü’nde Ce­mal Ay­dın sa­lı gü­nü Lüt­fi Arı­bo­ğan‘ı arı­yor. (Tıp­kı Me­lih Gök­çek gi­bi) F.Bah­çe ma­çı­na Ha­lis Öz­kah­ya ya da is­mi­ni ver­me­di­ği di­ğer bir ha­ke­min ata­na­ca­ğı­nı söy­lü­yor. Fe­de­ras­yon id­di­ala­rın kay­na­ğı­nı Ce­mal Ay­dın‘dan is­ti­yor. Ama ce­vap ala­mı­yor. Ce­mal Ay­dın, ha­kem­le­rin med­ya­ya açık­lan­dı­ğı çar­şam­ba ak­şa­mı Bat­man’da öğ­ret­men­lik ya­pan Ha­lis Öz­kah­ya‘yı arı­yor. Ne ko­nuş­tu­ğu­nu bi­le­mi­yo­ruz. Ha­lis Öz­kah­ya bu ko­nuş­ma­yı Di­sip­lin Ku­ru­lu’na ve­rin­ce ma­hi­ye­ti an­la­şı­la­bi­lir. Ce­mal Ay­dın ha­ke­me, “Si­zin­le il­gi­li ola­rak Fe­de­ras­yo­na gö­rüş­le­ri­mi ak­tar­dım, bil­gi­len­dir­dim. Ben ha­kem­li­ği­ni­ze gü­ve­ni­yo­rum”de­di­ği­ni söy­lü­yor. Şim­di ben so­ru­yo­rum: Bir ku­lüp baş­ka­nı­nın, ma­çı­na çı­ka­cak olan bir ha­ke­mi 72 sa­at ön­ce her ne se­bep olur­sa ol­sun ara­ma­sı nor­mal mi? Ce­mal Ay­dın -ken­di ifa­de­siy­le- geç­miş­te ha­kem­le­rin FI­FA ko­kart­la­rı­nı ta­kan ve sö­ken bir baş­kan. Bir ma­çın­da 4.ha­kem Ka­mil Bi­ri­cik‘e “Ha­kem­li­ği­ni bi­ti­re­ce­ğim” de­miş ve bi­tir­miş­ti! Geç­miş­te A.Gü­cü maç­la­rı­na çık­mak is­te­me­yen on­lar­ca ha­kem bi­li­yo­rum. Hat­ta ba­zı­la­rı da özel soh­bet­le­ri­miz­de, “Eğer A.Gü­cü ma­çı­na çı­ka­cak­sam can­lı ya­yın ma­çı ol­sun” di­yor­lar­dı. *** Ge­le­lim Ha­lis Öz­kah­ya’ya. Ben ken­di­si­ni kut­lu­yo­rum. Bu ola­yı de­şif­re et­me­ye­bi­lir­di. “Adım çı­ka­cak, yıp­ra­na­ca­ğım, düş­man­la­rım ar­ta­cak. Ben gi­dip ma­çı­mı yö­ne­te­yim. 2000 YTL’mi ce­bi­me ko­ya­yım. Şim­di bu olay bü­yür­se ben bun­dan son­ra ne F.Bah­çe, ne de A.Gü­cü ma­çı­na çı­ka­bi­li­rim” dü­şün­ce­si­ne ka­pı­la­bi­lir­di. Bu genç ço­cuk, bü­tün bu risk­le­ri alıp du­ru­mu MHK Baş­ka­nı’na bil­di­ri­yor. Uma­rım ödü­lü­nü alır. MHK Baş­ka­nı da du­ru­mu Fe­de­ras­yon Baş­ka­nı Mah­mut Öz­ge­ner‘e ile­ti­yor. Ge­çen haf­ta Cem Pa­pi­la ıs­rar­la “Ha­kem­le­rin MHK’ya gü­ve­ni yok” di­yor­du. Bu du­rum bir ha­ke­min MHK‘ya ve Fe­de­ras­yo­na gü­ve­ni­ni or­ta­ya ko­yu­yor ben­ce. Gü­ven ol­ma­sa, bu as­la yu­ka­rı­ya ile­ti­le­cek bir ko­nu de­ğil. *** MHK, bu­gün­le­ri gör­müş­ce­si­ne 3 Ka­sım 2008 pa­zar­te­si gü­nü bü­tün ha­kem­le­re şu ta­li­ma­tı gön­de­ri­yor: “Üçün­cü şa­hıs­lar ta­ra­fın­dan maç­tan ön­ce ya da son­ra aran­dı­ğı­nız­da du­ru­mu ilk fır­sat­ta böl­ge so­rum­lu­nu­za ve­ya MHK Baş­ka­nı’na ile­ti­niz.” *** Geç­miş­te ha­kem­le­ri ara­yan baş­kan­la­rın bu kro­nik ra­hat­sız­lık­la­rı 12. haf­ta­da nük­set­miş­tir. 5-6 ha­kem bu kro­nik ra­hat­sız­lı­ğın fa­tu­ra­sı­nı ödü­yor şu gün­ler­de. Bel­ki de hiç suç­la­rı bi­le yok­tu. Ku­yum­cu te­ra­zi­si! Cu­mar­te­si ak­şa­mı Ma­ra­ton’da Ko­ca­eli-De­niz­li ma­çı­nın özet gö­rün­tü­le­ri ya­yın­la­nı­yor. Ko­ca­eli’nin be­ra­ber­lik go­lün­de 1 no­lu yar­dım­cı ha­kem Al­pas­lan De­deş, çok kri­tik bir po­zis­yon oy­nat­tı. Ve maç 2-2 ol­du. Şan­sal Bü­yü­ka ve Er­man To­roğ­lu bir­kaç tek­rar­dan fi­kir be­yan et­ti­ler. Er­man Ho­ca, “Of­sayt de­ğil. Ba­na de­ğil gi­bi ge­li­yor” de­di. Şan­sal Bü­yü­ka “Açık of­sayt” de­di. Da­ha son­ra “Tek­nik eki­be ri­ca ede­lim. Ya­rın pi­ero­su­nu çek­sin­ler. Bir da­ha iz­le­ye­lim” de­di­ler. Pa­zar ak­şa­mı Ah­met Dur­sun‘un go­lün­den ön­ce Ta­ner Gül­le­ri’ye ve­ri­len gol ön­ce­si pas pi­ero­da net gö­zük­tü. Tam 13 san­tim ge­ri­den çık­tı­ğı çiz­gi çe­ki­lin­ce or­ta­ya çık­tı. Tür­ki­ye’nin iki önem­li uz­man ve oto­ri­te­si, bir­kaç tek­rar­da ka­rar ve­re­me­di. Tek­nik ekip­ten yar­dım alın­dı. 24 sa­at son­ra yar­dım­cı ha­ke­min ka­ra­rı­nın doğ­ru ol­du­ğu­na hük­me­dil­di. Yar­dım­cı­la­rı Al­lah na­zar­dan sak­la­sın. Ön­ce­ki haf­ta der­bi­de­ki yar­dım­cı­lar Ser­kan Ok ile Alex Taş­çı­oğ­lu, ge­çen haf­ta Al­pas­lan De­deş “ku­yum­cu te­ra­zi­si” has­sa­si­ye­tin­de ka­rar­lar ver­di­ler. Bu ço­cuk­la­rı teb­rik et­mek, ono­re et­mek, hak­la­rı­nı tes­lim et­mek bi­ze düş­tü. Sa­nı­yo­rum MHK da “için­den” teb­rik et­miş­tir. Med­ya­nın za­ten öy­le bir der­di yok!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT