BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > KAST VAH­ŞE­Tİ!

KAST VAH­ŞE­Tİ!

Hindistan’da üst bir “kast”a men­sup kı­za aşk mek­tu­bu ya­zan 15 yaşındaki genç, hatasının be­de­li­ni ha­ya­tıy­la öde­diHin­dis­tan’da ha­len uy­gu­la­nan ve top­lu­mu sı­nıf­la­ra bö­len “kast teş­ki­la­tı” ölüm ge­tir­di. Hin­dis­tan’ın do­ğu­sun­da­ki Bi­har eya­le­tin­de, ken­di­sin­den fark­lı kas­ta men­sup bir kı­za aşk mek­tu­bu ya­zan genç, kı­zın üye­si ol­du­ğu kas­ta men­sup ki­şi­ler­ce tre­nin al­tı­na atı­la­rak öl­dü­rül­dü. Bi­har eya­le­ti po­lis yet­ki­li­le­ri 15 ya­şın­da­ki Ma­nish Ku­mar’ın ra­kip kas­ta men­sup ki­şi­ler­ce oku­la git­ti­ği sı­ra­da ka­çı­rıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Ba­şı traş edi­le­rek so­kak­lar­da do­laş­tı­rı­lan gen­cin, oğ­lu­nun ba­ğış­lan­ma­sı için yal­va­ran an­ne­si­nin göz­le­ri önün­de bir tre­nin önü­ne atı­la­rak öl­dü­rül­dü­ğü­nü kay­de­den yet­ki­li­ler, gen­cin an­ne­si La­lit De­vi’nin ça­re­siz­lik için­de oğ­lu­nun tre­nin al­tın­da kor­kunç bir şe­kil­de can ve­ri­şi­ni iz­le­di­ği­ni söy­le­di. Kai­mur sem­ti po­lis mü­fet­ti­şi Ra­jesh Ku­mar, alt kast ola­rak ka­bul edi­len “yı­ka­yı­cı” top­lu­mu­na men­sup bir kı­za aşk mek­tu­bu ya­zan gen­cin bi­raz da­ha üst bir kast ola­rak ka­bul edi­len “man­dı­ra­cı” Ya­dav top­lu­mu­na men­sup ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Kast­lar ara­sın­da­ki aşk iliş­ki­le­ri­ne şid­det­le kar­şı çı­kı­lan Hin­dis­tan’ın kır­sal ku­zey ke­si­min­de, “ai­le onu­ru­nu kur­tar­mak” adı­na kız­gın ai­le­ler­ce ci­na­yet iş­len­me­si olay­la­rı­na sık sık rast­la­nı­lı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT