BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Banka vurguncuları teslim oldu

Banka vurguncuları teslim oldu

Ö­zel bir müş­te­ri­si­nin he­sa­bın­dan 1 mil­yon 357 bin do­la­rı zim­me­ti­ne ge­çir­dik­ten son­ra ka­yıp­la­ra ka­rı­şan ban­ka­cı ve e­şi po­li­se tes­lim ol­du> Fa­tih Hay­ta İZ­MİR İ­HA An­tal­ya’da bir ban­ka­da ça­lı­şan ve ö­zel müş­te­ri­si­nin he­sa­bın­dan 1 mil­yon 357 bin do­lar pa­ra­yı zim­me­ti­ne ge­çir­dik­ten son­ra ka­yıp­la­ra ka­rı­şan ve ken­di­sin­den 8 gün­dür ha­ber a­lı­na­ma­yan ka­dın yö­ne­ti­ci F.E. ve e­şi S.E., İz­mir’de po­li­se tes­lim ol­du. Ö­zel bir ban­ka­nın An­tal­ya il mer­ke­zin­de­ki bir şu­be­sin­de, Müş­te­ri İ­liş­ki­le­ri Yö­ne­ti­ci­si o­la­rak gö­rev ya­pan F.E.(35) 8 gün ön­ce or­ta­dan kay­bol­du. Hak­la­rın­da yurt dı­şı­na çı­kış ya­sa­ğı bu­lu­nan ve 8 gün­dür ha­ber a­lı­na­ma­yan çift ön­ce­ki gün, a­vu­kat­la­rıy­la bir­lik­te Kar­şı­ya­ka İl­çe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’ne tes­lim ol­du. Çift sor­gu­la­mak ü­ze­re ge­ce sa­at 03.30 sı­ra­la­rın­da An­tal­ya’ya gö­tü­rül­dü.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92553
  % 1.62
 • 5.2638
  % -1.52
 • 6.0189
  % -0.93
 • 6.6741
  % -1.13
 • 212.667
  % -0.89
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT