BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Vil­la sa­tı­şın­da mo­bil­ya çe­ki HE­Dİ­YE

Vil­la sa­tı­şın­da mo­bil­ya çe­ki HE­Dİ­YE

Op­ti­mus Ya­pı ta­ra­fın­dan Bay­ra­moğ­lu’nda 7 bin 500 met­re­ka­re ara­zi­ üze­rin­de ku­ru­lan, yüz­de 75’i ye­şil alan ve sos­yal do­na­tı­la­ra ay­rı­lan Bal­ya­nus Ev­le­ri’nde 235 met­re­ka­re­lik 26 adet lüx vil­la­nın sa­tı­şı baş­la­dı.Op­ti­mus Ya­pı ta­ra­fın­dan Bay­ra­moğ­lu’nda 7 bin 500 met­re­ka­re ara­zi­ üze­rin­de ku­ru­lan, yüz­de 75’i ye­şil alan ve sos­yal do­na­tı­la­ra ay­rı­lan Bal­ya­nus Ev­le­ri’nde 235 met­re­ka­re­lik 26 adet lüx vil­la­nın sa­tı­şı baş­la­dı. 27-30 Ka­sım 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da İs­tan­bul Fu­ar Mer­ke­zi/Ye­şil­köy’de ger­çek­le­şe­cek “Rea­lis­tEx­po Em­lak ve Gay­ri­men­kul Fua­rı”nda ta­nı­tı­la­cak olan “Bal­ya­nus Ev­le­ri”nden vil­la alan her­ke­se 10 bin YTL de­ğe­rin­de IKE­A he­di­ye çe­ki ve­ri­le­cek. Bal­ya­nus Ev­le­ri’nde pro­je ala­nı “Çi­çek­li Mey­dan” ve “Ha­vuz­lu Mey­dan” ol­mak üze­re iki­ye bö­lü­ne­rek, ha­vuz ve bah­çe gi­bi fark­lı se­çe­nek­le­ri ya­şa­mak is­te­yen­le­re seç­me şan­sı su­nu­lu­yor. 2008 ocak ayın­da baş­la­yan pro­je­de ko­nut­lar, 2009 ha­zi­ran ayın­da tes­lim edi­le­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 99637
  % -0.04
 • 5.3162
  % -0.29
 • 6.0382
  % -0.3
 • 6.8949
  % -0.34
 • 219.914
  % -0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT