BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Obama’dan dostluk vaadi

Obama’dan dostluk vaadi

İstanbul’da düzenlenen kongrede, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, EOC Başkanı P. Hickey ile görüştü.> ABD’nin ye­ni baş­ka­nı Oba­ma, İs­tan­bul’da ya­pı­lan 37. ICO Ge­nel Ku­ru­lu’na dost­luk me­sa­jı gön­der­di. ABD’nin ilk si­ya­hi baş­ka­nı Oba­ma, mul­ti­viz­yon gös­te­ri­si ara­cı­lı­ğıy­la IOC üye­le­ri­ne ses­le­ne­rek hem dün­ya­ya dost­luk va­det­ti, hem de olim­pi­ya­ta ta­lip olan Chi­ca­go için des­tek is­te­di. Kon­gre­ye IOC Baş­ka­nı J.Rog­ge, EOC Baş­ka­nı P.Hic­key ve 49 Av­ru­pa ül­ke­si­nin tem­sil­ci­le­ri ka­tı­lır­ken, Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, “İs­tan­bul, 2020 Olim­pi­yat­la­rı­na aday ola­cak­tır. Ev sa­hip­li­ği için tüm im­kan­la­rı­mı­zı se­fer­ber ede­ce­ği­miz­den emin ola­bi­lir­si­niz” de­di. > Ce­za­yir, Tu­nus, Fas, Mı­sır, Lib­ya, Lüb­nan gi­bi Ku­zey Af­ri­ka ül­ke­le­ri­nin de ka­tıl­dı­ğı kon­gre­de Gül, spo­run ül­ke­ler ara­sın­da­ki di­ya­log için öne­mi­ne vur­gu ya­pa­rak bu­nun en çar­pı­cı ör­ne­ği ola­rak ilk kez kom­şu Er­me­nis­tan’ın zi­ya­re­ti­ni gös­ter­di. Cum­hur­baş­ka­nı Gül, “Bu se­ne, be­nim de Onur­sal Baş­kan­lı­ğı­nı üst­len­di­ğim dö­ne­me rast­la­yan TMOK’un 100. ku­ru­luş yıl dö­nü­mü­nü, dün­ya spo­ru­na yön ve­ren­ler­le kut­la­mak ay­rı bir önem ta­şı­yor” di­ye ko­nuş­tu. İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si, IOC Baş­ka­nı J.Rog­ge’ye Fah­ri Dok­to­ra un­va­nı ver­di. > Ha­san SARIÇİÇEK
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93487
  % 0.34
 • 5.4049
  % -0.64
 • 6.1727
  % -0.39
 • 6.9633
  % -0.57
 • 224.32
  % -0.43
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT