BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bakü’de otel açtım

Bakü’de otel açtım

A­zer­bay­can’ın baş­ken­ti Ba­kü’ye yer­le­şen pop­çu Çe­lik, ga­ze­te­ci Ah­met Ha­kan Coş­kun’un kö­şe­sin­de yaz­dı­ğı “Şar­kı­cı Çe­lik Ba­kü’ye yer­leş­miş.ÇELİK: A­zer­bay­can’ın baş­ken­ti Ba­kü’ye yer­le­şen pop­çu Çe­lik, ga­ze­te­ci Ah­met Ha­kan Coş­kun’un kö­şe­sin­de yaz­dı­ğı “Şar­kı­cı Çe­lik Ba­kü’ye yer­leş­miş. Ga­li­ba as­ker­lik me­se­le­si yü­zün­den!” söz­le­ri­ne tep­ki gös­ter­di. As­ker­li­ği­ni 2000 yı­lın­da Ça­nak­ka­le 116’n­cı Jan­dar­ma Er E­ği­tim A­la­yı’n­da ta­mam­la­yan Çe­lik, “Ba­kü’de o­tel aç­tı­ğım i­çin bu­ra­ya yer­leş­tim. Pa­nik ol­ma­ya ge­rek yok” de­di. ‘Her­ca­i’ şar­kı­sıy­la A­ze­ri hay­ran­la­rı­nın gön­lü­nü ka­za­nan sa­nat­çı, ya­kın­da bu­ra­da bir res­to­ran a­ça­ca­ğı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT