BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İstanbul âşığı bir ADAM 153 yıl sonra Türkiye’de

İstanbul âşığı bir ADAM 153 yıl sonra Türkiye’de

Türk­le­re ve İstanbul’a olan sev­gi­siy­le bi­li­nen Po­lon­ya’nın mil­li şai­ri Adam Mic­ki­ewicz, ölü­mü­nün 153. yı­lın­da Top­ka­pı Sa­ra­yı Mü­ze­si’nde dü­zen­le­nen bir kon­gre ile ha­tır­la­na­cakPo­lon­ya’nın mil­li şai­ri Adam Mic­ki­ewicz, ha­ya­tı­nın son gün­le­ri­ni ge­çir­di­ği İs­tan­bul’da ulus­la­ra­ra­sı bir kon­grey­le anı­lı­yor. Emi­nö­nü Be­le­di­ye­si’nin, Var­şo­va Ede­bi­yat Mü­ze­si ve Türk İs­lam Eser­le­ri Mü­ze­si ile bir­lik­te dü­zen­le­di­ği kon­gre­de, yurt için­den ve yurt dı­şın­dan top­lam 26 bi­lim ada­mı teb­liğ su­na­cak. Ya­rın Top­ka­pı Sa­ra­yı Mü­ze­si Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda baş­la­ya­cak ve iki gün sü­re­cek kon­gre­de Po­lon­ya­lı şai­rin ha­ya­tı ve şi­ir­le­ri; Po­lon­ya, Fran­sa, Rus­ya ve Tür­ki­ye’den aka­de­mis­yen­ler ta­ra­fın­dan an­la­tı­la­cak. Ün­lü Fran­sız ya­zar Vic­tor Hu­go’nun, “Mic­ki­ewicz de­mek; gü­zel­lik, ada­let ve doğ­ru­luk de­mek­tir. Sa­vaş­çı­sı ol­du­ğu hak­lar, kah­ra­ma­nı ol­du­ğu va­zi­fe, ha­va­ri­si ol­du­ğu hür­ri­yet, müj­de­le­di­ği kur­tu­luş de­mek­tir” söz­le­riy­le an­dı­ğı Po­lon­ya­lı şa­ir için dü­zen­le­nen kon­gre­de ay­rı­ca; şi­ir din­le­ti­si ve bel­ge­sel film gös­te­ri­mi de yer ala­cak. Şai­rin Do­lap­de­re’de bu­lu­nan mü­ze evi de zi­ya­ret edi­le­cek. “Fran­sa’da bir ilim aka­de­mi­si­nin umu­mi ka­ti­bi ol­mak­tan­sa, bir Türk ta­bu­ru­nun ka­ti­bi ol­ma­yı ter­cih ede­rim” söz­le­riy­le Fran­sa’da gö­rev yap­tı­ğı üni­ver­si­te ye­ri­ne İs­tan­bul’u ter­cih eden ün­lü şa­ir, Na­pol­yon’dan al­dı­ğı bir mek­tup­la 22 Ey­lül 1855’te İs­tan­bul’a gel­di. Adam Mic­ki­ewicz, Os­man­lı or­du­sun­da gö­rev ya­pan Le­his­tan­lı as­ker­ler­le te­mas kur­mak ve on­la­rın des­te­ği ile Rus­lar’ın iş­ga­li al­tın­da­ki Le­his­tan’ı ba­ğım­sız­lı­ğa ka­vuş­tur­mak is­ti­yor­du. Şa­ir, 26 Ka­sım 1855’de Pe­ra’da öl­müş­tü. Kon­gre hak­kın­da ko­nu­şan Var­şo­va Üni­ver­si­te­si öğ­re­tim üye­le­rin­den Prof. Dr. Da­nu­ta Chmi­elows­ka, “Ün­lü şa­ir için İs­tan­bul çok önem­li bir şe­hir­di ve o bu­ra­ya aşık­tı. Ölü­mü­nün 153. yıl­dö­nü­mün­de İs­tan­bul’da Mic­ki­ewicz’i an­mak ta­ri­hi Türk-Po­lon­ya dost­lu­ğu­nu da güç­len­di­re­cek­tir” de­di.Po­lon­ya’nın mil­li şai­ri Adam Mic­ki­ewicz, ha­ya­tı­nın son gün­le­ri­ni ge­çir­di­ği İs­tan­bul’da ulus­la­ra­ra­sı bir kon­grey­le anı­lı­yor. Emi­nö­nü Be­le­di­ye­si’nin, Var­şo­va Ede­bi­yat Mü­ze­si ve Türk İs­lam Eser­le­ri Mü­ze­si ile bir­lik­te dü­zen­le­di­ği kon­gre­de, yurt için­den ve yurt dı­şın­dan top­lam 26 bi­lim ada­mı teb­liğ su­na­cak. Ya­rın Top­ka­pı Sa­ra­yı Mü­ze­si Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda baş­la­ya­cak ve iki gün sü­re­cek kon­gre­de Po­lon­ya­lı şai­rin ha­ya­tı ve şi­ir­le­ri; Po­lon­ya, Fran­sa, Rus­ya ve Tür­ki­ye’den aka­de­mis­yen­ler ta­ra­fın­dan an­la­tı­la­cak. Ün­lü Fran­sız ya­zar Vic­tor Hu­go’nun, “Mic­ki­ewicz de­mek; gü­zel­lik, ada­let ve doğ­ru­luk de­mek­tir. Sa­vaş­çı­sı ol­du­ğu hak­lar, kah­ra­ma­nı ol­du­ğu va­zi­fe, ha­va­ri­si ol­du­ğu hür­ri­yet, müj­de­le­di­ği kur­tu­luş de­mek­tir” söz­le­riy­le an­dı­ğı Po­lon­ya­lı şa­ir için dü­zen­le­nen kon­gre­de ay­rı­ca; şi­ir din­le­ti­si ve bel­ge­sel film gös­te­ri­mi de yer ala­cak. Şai­rin Do­lap­de­re’de bu­lu­nan mü­ze evi de zi­ya­ret edi­le­cek. “Fran­sa’da bir ilim aka­de­mi­si­nin umu­mi ka­ti­bi ol­mak­tan­sa, bir Türk ta­bu­ru­nun ka­ti­bi ol­ma­yı ter­cih ede­rim” söz­le­riy­le Fran­sa’da gö­rev yap­tı­ğı üni­ver­si­te ye­ri­ne İs­tan­bul’u ter­cih eden ün­lü şa­ir, Na­pol­yon’dan al­dı­ğı bir mek­tup­la 22 Ey­lül 1855’te İs­tan­bul’a gel­di. Adam Mic­ki­ewicz, Os­man­lı or­du­sun­da gö­rev ya­pan Le­his­tan­lı as­ker­ler­le te­mas kur­mak ve on­la­rın des­te­ği ile Rus­lar’ın iş­ga­li al­tın­da­ki Le­his­tan’ı ba­ğım­sız­lı­ğa ka­vuş­tur­mak is­ti­yor­du. Şa­ir, 26 Ka­sım 1855’de Pe­ra’da öl­müş­tü. Kon­gre hak­kın­da ko­nu­şan Var­şo­va Üni­ver­si­te­si öğ­re­tim üye­le­rin­den Prof. Dr. Da­nu­ta Chmi­elows­ka, “Ün­lü şa­ir için İs­tan­bul çok önem­li bir şe­hir­di ve o bu­ra­ya aşık­tı. Ölü­mü­nün 153. yıl­dö­nü­mün­de İs­tan­bul’da Mic­ki­ewicz’i an­mak ta­ri­hi Türk-Po­lon­ya dost­lu­ğu­nu da güç­len­di­re­cek­tir” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT