BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­bant’ta kış key­fi bir baş­ka...

A­bant’ta kış key­fi bir baş­ka...

Bo­lu’nun ha­ri­ka­sı Abant Ta­bi­at Par­kı be­ya­za bü­rün­dü. Ge­ce sa­at­le­rin­de baş­la­yan kar ya­ğı­şı so­nun­da ta­til­ci­le­rin dört göz­le bek­le­di­ği ‘be­yaz ge­lin­li­ği­ni’ gi­yen Abant Ta­bi­at Par­kı, kart­pos­tal gi­bi gö­rün­tü­ler or­ta­ya çı­kar­dı.Bo­lu’nun ha­ri­ka­sı Abant Ta­bi­at Par­kı be­ya­za bü­rün­dü. Ge­ce sa­at­le­rin­de baş­la­yan kar ya­ğı­şı so­nun­da ta­til­ci­le­rin dört göz­le bek­le­di­ği ‘be­yaz ge­lin­li­ği­ni’ gi­yen Abant Ta­bi­at Par­kı, kart­pos­tal gi­bi gö­rün­tü­ler or­ta­ya çı­kar­dı. Ta­til­ci­ler, he­men göl ke­na­rı­na ko­şa­rak man­za­ra­nın key­fi­ni çı­kar­dı. Abant’ta ki­mi­le­ri el­le­rin­de fo­toğ­raf ma­ki­ne­le­riy­le muh­te­şem man­za­ra­yı ka­re­le­ri­ne sığ­dır­ma­ya ça­lı­şır­ken, ki­mi­le­ri de at ve fay­ton­la­ra bi­ne­rek eğ­len­ce­li va­kit ge­çir­di. Ta­til­ci­ler, “Sür­priz ol­du. Sa­bah kalk­tı­ğı­mız­da et­raf bem­be­yaz bir ör­tüy­le kap­lıy­dı. Biz­de yı­lın ilk ka­rı­nı Abant’ta ya­şa­ma fır­sa­tı bul­duk. Her­ke­sin ge­lip bu­ra­yı gör­me­si­ni tav­si­ye edi­yo­ruz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT