BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ki­ra­da ‘de­dem o­tu­ra­cak’ dev­ri

Ki­ra­da ‘de­dem o­tu­ra­cak’ dev­ri

Ev sa­hip­le­ri, Türk Borç­lar Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı­nın mev­cut ha­liy­le kanunlaşması ha­lin­de “De­dem, to­ru­num o­tu­ra­cak” di­ye­rek, ki­ra söz­leş­me­le­ri­ni da­va yo­luy­la so­na er­di­re­bi­le­cekE­LEKT­RİK VE SU BOR­CU İ­ÇİN DA­VA Ki­ra­ya ve­ren­ler, ko­nut ve ça­tı­lı iş yer­le­rin­de, sa­de­ce ki­ra be­de­li­ni de­ğil, elektrik ve su gi­bi yan gi­der­le­ri de öde­me­yen ki­ra­cı­la­ra kar­şı, te­mer­rüt se­be­biy­le tah­li­ye da­va­sı aça­bi­le­cek­ler. Mec­lis Ada­let Ko­mis­yo­nu­nun ba­zı mad­de­le­ri­ni ka­bul et­ti­ği Türk Borç­lar Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı, ki­ra­cı-ev iliş­ki­si­ni­ ye­ni­den dü­zen­li­yor. Ko­mis­yon baş­ka­nı Prof. Dr. Nev­zat Koç, “ki­ra­cı­nın ko­run­ma­sı” il­ke­si doğ­rul­tu­sun­da ha­zır­la­nan ta­sa­rı­da, ko­nut ve iş ye­ri­ni ki­ra­ya ve­ren­le­rin men­fa­at­le­ri­nin de gö­ze­til­di­ği­ni söy­le­di. Koç, ta­sa­rı­nın ya­sa­laş­ma­sı du­ru­mun­da, Gay­ri­men­kul Ki­ra­la­rı Hak­kın­da Ka­nu­nu­nun da yü­rür­lük­ten kal­dı­rı­la­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, “Ta­sa­rı­da, ki­ra­cı­nın ko­run­ma­sı il­ke­sin­den vaz­ge­çil­mek­si­zin, ki­ra­ya ve­ren ile ki­ra­cı ara­sın­da adil den­ge ku­rul­ma­ya ça­lı­şıl­mış­tır” de­di. Ye­ni ta­sa­rı ile ev sa­hi­bi­ne“ken­di­si­nin, eşi­nin, alt­so­yu­nun, üst­so­yu­nun ve ka­nun ge­re­ği bak­mak­la yü­küm­lü ol­du­ğu di­ğer ki­şi­le­rin ihtiyacı se­be­biy­le, ki­ra söz­leş­me­si­ni da­va yo­luy­la so­na er­di­re­bil­me­ye” im­kan sağ­la­nı­yor. Böy­le­ce, ki­ra­ya ve­ren­ler, üst­so­yu­nun (ör­ne­ğin, ba­ba­sı­nın ve­ya bü­yük ba­ba­sı­nın) ve alt­so­yu­nun (to­run­lar) ko­nut ve­ya iş ye­ri ihtiyacını ile­ri sü­re­rek tah­li­ye da­va­sı aça­bi­le­cek­ler. Böy­le­ce “Oğ­lum ev­le­ne­cek. Kı­zım ge­lin ola­cak” şek­lin­de­ki gerekçelerle tah­li­ye da­va­sı aça­bi­len ev sa­hip­le­ri, “Ba­bam, de­dem, to­ru­num ve­ya ev­lat­lı­ğım otu­ra­cak” gi­bi ge­rek­çe­ler­le de ki­ra söz­leş­me­le­ri­ni da­va yo­luy­la so­na er­di­re­bi­le­cek­ler. Ha­pis yerine ­taz­mi­nat ge­li­yor Ge­rek­çe ile­ri sü­rü­le­rek bo­şal­tı­lan ko­nut ve iş yer­le­ri­nin, 3 yıl sü­rey­le es­ki ki­ra­cı­dan baş­ka­sı­na ki­ra­la­na­ma­ya­ca­ğı­na iliş­kin mev­cut dü­zen­le­me, ta­sa­rı­da ko­run­mak­la bir­lik­te, “ye­ni­den ki­ra­la­ma ya­sa­ğı­na” ay­kı­rı ha­re­ket eden ev sa­hip­le­ri için ön­gö­rü­len 6 ay­dan 1 yı­la ka­dar ha­pis ve 3 yıl­lık ki­ra be­de­li tu­ta­rın­ca ağır pa­ra ce­za­sı kal­dı­rı­la­cak. Bu­nun ye­ri­ne, ki­ra­ya ve­ren, söz ko­nu­su ya­sa­ğa ay­kı­rı dav­ran­dı­ğı tak­dir­de, es­ki ki­ra­cı­sı­na, son ki­ra yı­lın­da öde­miş ol­du­ğu bir yıl­lık ki­ra be­de­lin­den az ol­ma­mak üze­re taz­mi­nat öde­mek­le yü­küm­lü ola­cak. Söz­leş­me­yi tek ta­raf­lı bi­tir­me hak­kı Ta­sa­rı­ya gö­re, ko­nut ve iş ye­ri ki­ra­la­rın­da ki­ra­cı, sü­re bi­ti­min­den en az 15 gün ön­ce bil­di­rim­de bu­lun­ma­dı­ğı tak­dir­de söz­leş­me ay­nı şart­lar­da 1 yıl uza­tıl­mış sa­yı­la­cak. An­cak ki­ra­ya ve­ren, uzat­ma sü­re­si so­nun­da, 3 ay ön­ce bil­di­rim­de bu­lun­mak şar­tıy­la, her­han­gi bir se­bep gös­ter­mek­si­zin söz­leş­me­ye son ve­re­bi­le­cek. Dü­zen­le­mey­le, ki­ra­ya ve­re­ne, taz­mi­nat öde­mek­le yü­küm­lü ol­mak­sı­zın, söz­leş­me­yi tek ta­raf­lı so­na er­dir­me hak­kı ta­nın­mış ola­cak. Ay­rı­ca ki­ra be­de­li, özel­lik­le ka­nun ge­re­ği söz­leş­me­ sü­re­si­nin uza­tıl­dı­ğı du­rum­lar­da, eko­no­mik şart­la­ra bağ­lı ola­rak de­ğiş­ti­ri­le­bi­le­cek. Böy­le­ce ki­ra­ya ve­re­nin, ko­nut ve­ya iş ye­ri­nin du­ru­mu­na gö­re uy­gun bir ki­ra be­de­li el­de et­me­si­ne im­kan sağ­la­na­cak.
Kapat
KAPAT