BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yeni çipli pa­sa­port­la­rı yeni yılda ­kul­lan­ma­ya ­baş­la­ya­ca­ğız

Yeni çipli pa­sa­port­la­rı yeni yılda ­kul­lan­ma­ya ­baş­la­ya­ca­ğız

Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ba­ba­can, ye­ni pa­sa­port­la­rın ye­ni yıl­da kul­la­nıl­ma­ya baş­la­na­ca­ğı­nın müj­de­si­ni ver­di.> Ha­ber Mer­ke­zi AN­KA­RA Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ba­ba­can, ye­ni pa­sa­port­la­rın ye­ni yıl­da kul­la­nıl­ma­ya baş­la­na­ca­ğı­nın müj­de­si­ni ver­di. Ye­ni pa­sa­port­la­rın şim­di­ki­ne oran­la da­ha kü­çük ola­ca­ğı­nı be­lir­ten Ba­ba­can, için­de bu­lu­nan çip ve man­ye­tik oku­yu­cu sa­ye­sin­de iş­lem­le­rin çok ko­lay ola­ca­ğı­nı açık­la­dı. Ba­ba­can ye­ni pa­sa­port­lar­da kır­mı­zı pa­sa­por­tun si­yah, va­tan­daş­la­rın kul­lan­dı­ğı la­ci­vert pa­sa­por­tun da bor­do ola­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Bu şe­kil­de Tür­ki­ye, pa­sa­port renk­le­rin­de de AB ile uyum­lu ha­le gel­miş ola­cak. 10 yıl­lık ola­rak alı­na­bi­le­cek pa­sa­port­la­rın ya­nı sı­ra, da­ha ön­ce­den ve­ri­len pa­sa­port­lar da sü­re­si için­de kul­la­nı­la­bi­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT