BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SOS­YAL PO­LİS ­va­tan­daş­la el e­le

SOS­YAL PO­LİS ­va­tan­daş­la el e­le

U­yuş­tu­ru­cu­dan hır­sız­lı­ğa, gasp­tan kap­ka­ca ka­dar he­men he­men her a­lan­da va­tan­da­şı bil­gi­len­di­ren po­lis, hem suç o­ran­la­rı­nı a­zal­tı­yor hem de po­lis-­top­lum kay­naş­ma­sı­nı da sağ­lı­yor.> Sü­ley­man De­mir AN­KA­RA Suç ve suç­luy­la mü­ca­de­le için top­lum des­te­ği­ni önem­se­yen po­lis, top­lum des­te­ği­ni ka­za­na­cak ça­lış­ma­lar­la dik­kat çe­ki­yor. Uyuş­tu­ru­cu­dan hır­sız­lı­ğa, gasp­tan kap­ka­ca ka­dar bur­çok ko­nu­da va­tan­da­şı bil­gi­len­di­ren po­lis, hem suç oran­la­rı­nı azal­tı­yor hem de po­lis-top­lum kay­naş­ma­sı­nı da sağ­lı­yor. Top­lum Des­tek­li Po­lis­lik adıy­la pro­je­len­di­ri­len ça­lış­ma­lar, şu ana ka­dar pi­lot il­ler­de uy­gu­la­nı­yor­du. 2009 yı­lın­da tüm il­le­re yay­gın­laş­tı­rı­la­cak. Pro­je için ih­ti­yaç du­yu­lan kay­nak, 2009 büt­çe­si­ne ko­nul­du. Pro­je kap­sa­mın­da, top­lu­mun gü­ven­lik ve asa­yiş ala­nın­da bil­gi­len­di­ril­me­si için ça­lış­ma­lar ya­pı­lı­yor. Bi­linç­le­nen top­lum, po­lis­le or­tak ha­re­ket ede­rek su­çun ön­len­me­si­ni, suç­lu­nun da ya­ka­lan­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Pi­lot il­ler­de olum­lu so­nuç­lar alan Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, 2009 yı­lın­da 81 il­de de top­lum des­tek­li po­lis­lik hiz­me­ti ve­re­cek. OMUZ OMU­ZA ÇA­LIŞ­MA Pro­je­nin uy­gu­lan­dı­ğı pi­lot il­ler­de, po­lis­le ile va­tan­da­şı kay­naş­tı­ran bir­çok ça­lış­ma ya­pıl­dı. 2008 yı­lı­nın ilk 8 ayın­da öğ­ren­ci­le­re, res­mi ku­rum ve ku­ru­luş­la­ra, si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­na, es­naf ve va­tan­da­şa yö­ne­lik gü­ven­lik ko­nu­sun­da ya­pı­lan bil­gi­len­dir­me top­lan­tı­la­rı ya­pıl­dı ve 302 bin ki­şi bil­gi­len­di­ril­di. Ay­rı­ca “Hu­zur” adıy­la ya­pı­lan top­lan­tı­la­ra 18 bin va­tan­daş ka­tıl­dı. Gü­ven­lik ile il­gi­li 803 bin bro­şür da­ğı­tı­lır­ken, hal­ka açık alan­la­ra 39 bin afiş asıl­dı. Bu­nun ya­nın­da, ça­ğın ile­ti­şim im­kan­la­rı kul­la­nı­la­rak 44 bin ki­şi­ye gü­ven­lik hiz­met­le­ri­ne ka­tı­lım sağ­lan­ma­sı ama­cıy­la elek­tro­nik pos­ta ve mek­tup gön­de­ril­di. Yi­ne pro­je kap­sa­mın­da 236 bin­den faz­la es­naf ve iş­ye­ri sa­hi­bi zi­ya­ret edil­di. 570’den faz­la okul ai­le bir­li­ği top­lan­tı­sı­na po­lis­ler biz­zat ka­tı­la­rak okul-öğ­ren­ci so­run­la­rı ye­rin­de gö­rül­dü. Her­han­gi bir suç ya da olay mağ­du­ru olan 9 bin­den faz­la va­tan­da­şa da­nış­man­lık ve des­tek hiz­me­ti ve­ril­di. Bü­tün bu top­lum­la ya­kın­laş­ma ça­lış­ma­la­rı so­nu­cu 900’den faz­la ola­ya po­lis­ler­ce biz­zat el ko­nu­lur­ken, bu olay­lar­la bağ­lan­tı­sı olan 450 ki­şi ya­ka­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT