BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Trabzon sıkıntılı

Trabzon sıkıntılı

Bor­do-ma­vi­li ta­kım­da bu­gün­kü Kay­se­ri ma­çı ön­ce­si sa­kat­lar prob­lem. Sel­çuk’un ya­nı sı­ra Col­man’la Cey­hun’un du­ru­mu be­lir­sizBor­do-ma­vi­li ta­kım­da bu­gün­kü Kay­se­ri ma­çı ön­ce­si sa­kat­lar prob­lem. Sel­çuk’un ya­nı sı­ra Col­man’la Cey­hun’un du­ru­mu be­lir­siz DOK­TOR­LAR SE­FER­BER OL­DU Bu­gün Kay­se­ris­por’la dep­las­man­da kar­şı­la­şa­cak olan Trab­zons­por’da sa­kat­lık­lar can sı­kı­yor. Bor­do-ma­vi­li ta­kım­da, sa­kat­lık­la­rı sü­ren ka­le­ci Tol­ga Zen­gin ve Sel­çuk İnan’ın ya­nı sı­ra, Ar­jan­tin­li oyun­cu Col­man ve Cey­hun’da da prob­lem var. Sel­çuk’un be­lin­de­ki ha­fif ağ­rı­lar sü­rü­yor, Col­man’ın ka­sı­ğın­da zor­lan­ma var, Cey­hun ise dün­kü an­tren­man­da sağ ayak bi­le­ği­ne dar­be al­dı. Ku­lüp dok­to­ru Ha­kan Ayaz, Sel­çuk, Col­man ve Cey­hun’un te­da­vi­le­ri­nin yo­ğun şe­kil­de sür­dü­ğü­nü, bu oyun­cu­la­rın du­ru­mu­nun maç ön­ce­si ya­pı­la­cak kon­trol­ler­den son­ra bel­li ola­ca­ğı­nı açık­la­dı. “ÖLÜM-KA­LIM MA­ÇI DE­ĞİL” Bu ara­da Trab­zons­por Fut­bol Şu­be So­rum­lu­su Dr. İh­san Ali­oğ­lu, Kay­se­ris­por ma­çı­nı ka­zan­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di. “1 haf­ta ön­ce var olan iki maç­lık op­si­yo­nu­mu­zu Si­vass­por be­ra­ber­li­ği ile tek ma­ça in­dir­dik” di­yen Ali­oğ­lu, “Kay­se­ris­por ma­çı­nı önem­li bir maç ola­rak gö­rü­yo­ruz. Ama uzun bir lig ma­ra­to­nu içer­sin­de bir bü­tü­nün par­ça­sı ol­du­ğu için ölüm-ka­lım ma­çı ola­rak gör­mü­yo­ruz” söz­le­ri­ni kul­lan­dı. Fut­bol­cu­lar hak­kın­da acı­ma­sız­ca yo­rum­lar ya­pıl­dı­ğın­dan ya­kı­nan Ali­oğ­lu, ge­nel ma­na­da ta­kı­mın he­de­fi­ni tut­tur­du­ğu­nu söy­le­di. > Gökmen ŞAHİN YA­NAL’DAN ŞUT EM­Rİ Dün­kü ça­lış­may­la ha­zır­lık­la­rı­nı bi­ti­ren Trab­zons­por’da, Tek­nik Di­rek­tör Er­sun Ya­nal fut­bol­cu­la­rın­dan ka­le­yi gör­dük­le­ri yer­den şut çek­me­le­ri­ni is­te­di. Ya­pı­lan tak­tik ça­lış­ma­da ise pre­se da­ya­lı bir oyun an­la­yı­şı ile sa­ha­ya çı­ka­cak­la­rı­nın sin­yal­le­ri­ni ver­di. Turk­cell Sü­per Lig, 13.Haf­ta ma­çı >> KAYSERİ So­u­ley­ma­no­u A­li Tu­ran Ay­dın E­ren ­To­le­do M.To­puz ­Ra­gıp ­Sa­i­do­u O­lem­be (Bi­lal) ­Can­ge­le M.E­ren ­ Sa­kat: Pu­ro­viç, Ko­ray, Tur­gay, Tev­fik Ce­za­lı: Ag­ha­ho­wa >> TRABZON Syl­va ­Ser­kan ­Song E­ge­men ­Ca­le ­Hü­se­yin ­Sel­çuk ­Col­man ­Yat­ta­ra ­Gök­han U­mut ­ Sa­kat: Tol­ga Zen­gin, (Sel­çuk ve Col­man’ın du­rum­la­rı maç sa­a­tin­de bel­li o­la­cak.) ­Ce­za­lı: Yok S­TAT: B.Bld.A­ta­türk SA­AT: 20.00 HA­KEM: Ha­lis Öz­kah­ya > ­Lig TV nak­len
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT