BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Se­ya­hat ye­ri­ne vi­de­o ­ve ses­le i­le­ti­şim dö­ne­mi

Se­ya­hat ye­ri­ne vi­de­o ­ve ses­le i­le­ti­şim dö­ne­mi

Dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na a­lan e­ko­no­mik k­riz­le et­kin o­la­rak ba­şa çık­mak i­çin fir­ma­lar mas­raf­la­rı­nı en a­za in­di­ri­yor. Bun­lar­dan bi­ri de se­ya­hat ve top­lan­tı ye­ri­ne vi­de­o ve ses sis­tem­le­riy­le i­le­ti­şim...Dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na a­lan e­ko­no­mik k­riz­le et­kin o­la­rak ba­şa çık­mak i­çin fir­ma­lar mas­raf­la­rı­nı en a­za in­di­ri­yor. Bun­lar­dan bi­ri de se­ya­hat ve top­lan­tı ye­ri­ne vi­de­o ve ses sis­tem­le­riy­le i­le­ti­şim... İş dün­ya­sı­na za­man ve me­kan­dan ba­ğım­sız o­la­rak ses­li ve gö­rün­tü­lü i­le­ti­şim im­ka­nı su­nan Poly­com ses ve Vi­de­o Kon­fe­rans ü­rün­le­ri­nin sa­tış­la­rı son 3 ay­da yüz­de 47 art­tı. İTS İ­le­ti­şim Tek­no­lo­ji­le­ri Sa­tış ve Da­ğı­tım Ka­na­lı Ltd. Ş­ti. Ge­nel Mü­dü­rü Em­re Ön­der, sa­tış­la­rın 2009 yı­lı i­çe­ri­sin­de yüz­de 60 art­ma­sı­nın bek­len­di­ği­ni söy­le­di. Ön­der’in ver­di­ği bil­gi­ye gö­re za­man­dan ve pa­ra­dan ta­sar­ruf e­den şir­ket­ler­de, ay­da 3 de­fa şe­hir dı­şı­na çı­kan bir iş a­da­mı, bu sis­te­mi kul­lan­dı­ğın­da 5 bin YTL pa­ra ve 20 sa­at za­man­dan ta­sar­ruf e­di­yor. Ta­sar­ruf mik­ta­rı yıl­lık 100 bin YTL’yi bu­la­bi­li­yor. Em­re Ön­der, baş­ta hol­ding­ler ol­mak ü­ze­re kar­go, u­la­şım, tu­rizm, ih­ra­cat­-it­ha­lat fir­ma­la­rı­nın ses ve vi­de­o kon­fe­rans sis­te­mi­ne olan ta­lep­le­ri­nin art­tı­ğı­na da dik­kat çek­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT