BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İyi ki Av­ru­pa’da Müs­lü­man­lar var

İyi ki Av­ru­pa’da Müs­lü­man­lar var

Va­ti­kan, Müs­lü­man­la­rın sa­ye­sin­de Av­ru­pa’da din duy­gu­su­nun top­lum­da tek­rar yer al­ma­ya baş­la­ma­sın­dan mem­nun ol­du­ğu­nu açık­la­dı.Va­ti­kan, Müs­lü­man­la­rın sa­ye­sin­de Av­ru­pa’da din duy­gu­su­nun top­lum­da tek­rar yer al­ma­ya baş­la­ma­sın­dan mem­nun ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Va­ti­kan’da Ka­to­lik Ki­li­se­si Din­lera­ra­sı İliş­ki­ler De­part­ma­nı Baş­ka­nı Kar­di­nal Je­an-Lou­is Tau­ran, da­ha ön­ce­den ol­ma­dı­ğı ka­dar şu an­da Av­ru­pa’da di­nin Müs­lü­man­lar sa­ye­sin­de ko­nu­şu­lup ya­zıl­dı­ğı­nı söy­le­ye­rek Müs­lü­man­la­ra te­şek­kür et­ti. Va­ti­kan gün­lük ga­ze­te­si L’Os­ser­va­to­re Ro­ma­no’da ya­yın­la­nan ko­nuş­ma­sın­da Tau­ran, “Müs­lü­man­la­ra çok te­şek­kür edi­yo­rum. Müs­lü­man­lar, Av­ru­pa’da bir azın­lık ol­ma­la­rı­na rağ­men top­lum­da di­ni gün­de­me ge­tir­di­ler” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98601
  % 1.84
 • 5.3447
  % -0.39
 • 6.0797
  % -0.44
 • 6.9088
  % -0.33
 • 220.756
  % -0.4
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT