BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­mel’in ye­ri

Te­mel’in ye­ri

Te­mel av­cı­lı­ğıy­la meş­hur­muş... Bir gün ar­ka­da­şı Dur­sun’la bir­lik­te ör­dek avı­na çık­mış­lar...Te­mel’in ye­ri Te­mel av­cı­lı­ğıy­la meş­hur­muş... Bir gün ar­ka­da­şı Dur­sun’la bir­lik­te ör­dek avı­na çık­mış­lar... Gö­lün kı­yı­sın­da do­la­şır­ken, Te­mel ha­va­ya bir el ateş et­miş... Et­raf­ta ne ka­dar ör­dek var­sa ha­va­la­nıp kaç­mış... Der­ken bi­raz da­ha iler­le­miş­ler ve yi­ne Te­mel ha­va­ya ateş et­miş... Tüm ör­dek­ler bir an­da ha­va­lan­mış ve göz­den kay­bol­muş­lar... Bu olay bir­kaç de­fa da­ha tek­rar­lan­mış ve so­nun­da Dur­sun da­ya­na­ma­mış; “-Ni­ye boş ye­re ateş edip, hay­van­la­rı ür­kü­tü­yor­sun?...” Te­mel par­ma­ğı­nı du­da­ğı­na gö­tür­müş ve “Şşşşştttt” de­miş; “-Ke­riz­le­ri ka­ra­va­na­cı ol­du­ğu­ma inan­dır­mak üze­re­yim...” tu­zak­tan ku­man­da (...NTV Spor-Not Def­te­ri) FU­AT AK­DAĞ: Gös­te­ri yap­mak için Trab­zon’a git­tin mi hiç?... CEM YIL­MAZ: Bir kez git­tim... Bak­tım ki böl­ge­de ko­med­ye­ne ih­ti­yaç yok, bir da­ha git­me­dim... bi­zim­ki­ler... (...Ha­run Ye­re­ba­kan ha­tı­ra se­ri­si -2-) Gü­le Gü­le Apart­ma­nı’nda­ki iş­siz ge­ce­ler­den bi­ri... Fa­ruk “Ba­lık is­te­rim” di­ye tut­tur­ma­sın mı?... Ha­run, “Ya Fa­ruk akıl­lı ol, or­ta­lık ko­ka­cak” di­ye iti­raz et­se de “I-ıh”... So­nun­da yel­ken­le­ri in­dir­di. Ka­ra­de­niz­li ya ba­lık al­mak ve ayık­la­mak da ona kal­dı... Rah­met­li erin­me­di pi­şir­me işi­ni de üst­len­di. Ci­var ga­ze­te­ler­den mu­ha­bir­le­ri de ça­ğır­dı­lar bir­lik­te yu­mul­du­lar. Son­ra tek­rar Ha­run’u sı­kış­tır­dı­lar “Ol­ma­dı ama” de­di­ler, “Üs­tü­ne hel­va ye­me­dik­ten son­ra ba­lık ne­ye ya­rar?...” Git­ti ge­ce­nin o saa­tin­de hel­va bul­du ge­tir­di, iti­na ile di­lim­le­yip, sun­du pa­şa­la­ra... Ohhh çay­lar, si­ga­ra­lar... İz­ma­rit­ler, kıl­çık­lar, yağ­lı ka­ğıt­lar... Or­ta­lık ber­bat-ı pe­ri­şan... Hal­bu­ki sa­bah bu oda­da ye­ni bir me­sa­i baş­la­ya­cak. Kim­se­nin umu­run­da de­ğil ta­bi­i... Ah­met, “Abi faz­la mı ka­çır­dık ya­aa, ba­na bir ağır­lı­ık çö­ök-tü­üü” de­yip göz­le­ri­ni ka­pa­dı, “Biz ye­dik Al­lah ar­tır­sın, sof­ra­yı ku­ran kal­dır­sın...” Ha­run abi or­ta­lı­ğı top­la­dı, çöp­le­ri at­tı, oda­yı ha­va­lan­dır­dı, ma­sa­la­rı, ko­lon­ya ile sil­di par­lat­tı... “Yi­ne mi ya... Yi­ne mi” di­ye söy­len­se de, bi­li­yor­duk kız­maz­dı... O za­man­lar te­le­viz­yon ye­ni ye­ni par­lı­yor... Star ya­yın­da, TGRT ku­rul­du ku­ru­la­cak... Biz de ne olur, ne ol­maz di­ye plan­lar ya­pı­yo­ruz, ye­ni dü­ze­ne ayak uy­du­ru­la­cak. Hat­ta Ek­rem Çal­kı­lıç için Sir­ke­ci’de Hand­ycam ara­dık... O za­man­lar mal as­la­nın ağ­zın­da, pa­ra ha­zır ama ka­me­ra yok, bir bro­şür ala­bil­dik an­cak... Dön­dük, Ha­run “Ha­ni ner­de ka­me­ra” de­yin­ce Ek­rem bro­şü­rü çı­kar­mak için eli­ni ce­bi­ne at­tı. Rah­met­li bom­ba­yı pat­lat­tı: “-Ha­di be, ka­me­ra­lar o ka­dar kü­çül­dü mü ya­a?...” Ba­zı ge­ce­ler tel­si­zi alıp ba­lı­ğa gi­der­dik. Ha­run ara­ba­da bek­ler ta­bi­i, cı­rıl cı­rıl öten ale­ti din­ler. Tam is­tav­rit­le­ri man­ga­la ya­tı­rır­sın bir anons, “88-212 mer­kez 88-232 ara­ba de­ni­ze uç­muş, ka­zık­lı yol­da...” Za­ma­nı mı ya­ni, dik­kat et­se­ne be adam.... Ha­run kim­se­nin key­fi­ne li­mon sık­maz, ale­la­ce­le gi­der ha­be­ri top­lar. Bir gün de iti­raz et be abi, üs­te çık, ba­ğır ça­ğır ar­tık ne ya­par­san... Ner­de­ee... O biz­ler için ya­şar­dı... iğ­ne­lik... KE­Lİ­ME­LER Te­me­li­dir li­sâ­nın, Ke­lâm den­se ye­ri­dir... Ke­li­me­ler in­sa­nın, Ha­yât şif­re­le­ri­dir! Kö­kü ta­rih­ten ge­len, Her ke­li­me mi­râs­tır... Bu mi­râ­sa aci­len, Sâ­hip çık­mak esâs­tır! Ge­lir öy­le an­lar ki, Can­la­nır te­dâ­iler... Öy­le ke­li­me var ki, Ha­yâ­li ci­han de­ğer! (...Se­fa Ko­yun­cu) SÖZ SİZDE Şa­ir­ler... Ço­ğu kez spo­ra 5 say­fa yer ayı­rı­yor­su­nuz, çok gü­zel... Ge­nel ola­rak olay­la­ra göz atar­sak (Eko­no­mi, Ka­dın, Sağ­lık, İs­lam ve Top­lum vs.) hep­si ha­ri­ka... An­cak şa­ir­le­re bir say­fa ayır­sa­nız da, hem ama­tör şa­ir­le­rin söz­le­ri­ni, hem âşık­lık ge­le­ne­ği­ni özüy­le sö­züy­le an­lat­sa­nız da­ha iyi ol­maz mı?... Yıl­da bir kez Kon­ya’da ya­pı­lan âşık­lar bay­ra­mı­nı du­yu­yo­ruz. Gö­nül is­ter ki; Tür­ki­ye ga­ze­te­sin­de de her gün du­ya­lım, her gün oku­ya­lım, ne der­si­niz?... (...Ra­ma­zan Ko­çak) EDİ­TÖR NO­TU: Şii­re tam say­fa ayır­mak, bu­gün­kü say­fa im­kân­la­rı­mı­za gö­re zor. An­cak oku­yu­cu­la­rı­mız­dan ge­len şi­ir­le­ri, me­saj­la­rı hat­ta fo­toğ­raf­la­rı ya­yın­la­dı­ğı­mız say­fa­la­rı­mız var... Bu tek­li­fi­niz­le bir­lik­te gön­der­di­ği­niz şii­ri ol­du­ğu gi­bi, baş­ka ama­tör şi­ir­le­ri de “Siz­den Ge­len­ler”den oku­ya­bi­lir­si­niz. Da­ha iyi bir Türkiye için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; omer.soz­tu­tan@tg.com.tr Tel: (0212) 454 30 60 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si- Ye­ni­bos­na/İST.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT