BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > LÖSEMİLİLER bayram öncesi SEVİNDİRİLDİ

LÖSEMİLİLER bayram öncesi SEVİNDİRİLDİ

Lö­se­mi­li Ço­cuk­lar Vak­fı­na (LÖ­SEV) ge­çen yıl ha­yır­se­ver­ler­ce ya­pı­lan kur­ban ba­ğış­la­rı, mad­di du­ru­mu i­yi ol­ma­yan has­ta a­i­le­le­ri­ne et ve et ü­rü­nü yar­dı­mı o­la­rak ge­ri dön­dü.Lö­se­mi­li Ço­cuk­lar Vak­fı­na (LÖ­SEV) ge­çen yıl ha­yır­se­ver­ler­ce ya­pı­lan kur­ban ba­ğış­la­rı, mad­di du­ru­mu i­yi ol­ma­yan has­ta a­i­le­le­ri­ne et ve et ü­rü­nü yar­dı­mı o­la­rak ge­ri dön­dü. Le­vent’te­ki Lö­se­mi­li Ço­cuk­lar E­vi, dün İs­tan­bul’un Av­ru­pa ya­ka­sın­da­ki çe­şit­li semt­ler­de o­tu­ran ve LÖ­SEV’in ki­ra­la­dı­ğı ser­vis­ler­le ge­ti­ri­len lö­se­mi­li ço­cuk­la­rın a­i­le­le­ri­ni a­ğır­la­dı. A­i­le­ler, yıl bo­yun­ca sü­ren et ve et ü­rün­le­ri yar­dım­la­rı­nın ko­li­ler ha­li­ne ge­ti­ril­miş bir kıs­mı­nı LÖ­SEV yet­ki­li­le­rin­den tes­lim al­dı. İ­çin­de da­na e­ti, süt ve pey­nir bu­lu­nan yak­la­şık 12 ki­log­ram­lık ko­li­le­ri a­lan a­i­le­ler, ay­nı ser­vis­ler­le ev­le­ri­ne gö­tü­rül­dü. LÖ­SEV İs­tan­bul Ko­or­di­na­tö­rü Zu­hal Ön, bu ay Tür­ki­ye ge­ne­lin­de top­lam 4 bi­ne ya­kın a­i­le­ye gön­de­rim ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Zu­hal Ön, Kur­ban Bay­ra­mı’n­da ha­yır­se­ver­le­rin yar­dım­la­rı­nı bek­le­dik­le­ri­ni de söz­le­ri­ne ek­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT