BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bay­kal’dan İz­mir’de Ko­ca­oğ­lu’na des­tek

Bay­kal’dan İz­mir’de Ko­ca­oğ­lu’na des­tek

Do­ğal Ya­şam Par­kı’nın açı­lı­şı­nı CHP li­de­ri Bay­kal yap­tı.İz­mir’in Sa­sa­lı bel­de­sin­de yap­tı­rı­lan Do­ğal Ya­şam Par­kı’nın açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­ti­ren CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal, ye­rel se­çim­ler ön­ce­si İz­mir’de ki­min be­le­di­ye baş­ka­nı ada­yı ola­ca­ğı­nın ipuç­la­rı­nı ver­di. Bay­kal, İz­mir Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Aziz Ko­ca­oğ­lu’na yö­ne­lik ya­pı­lan “baş­kan­la bir da­ha” slo­gan­la­rı­na kar­şı­lık, “Adam ya­rı­sın­da dev­ral­dı, ta­mam­la­dı. Bir da­ha­sı yok ki. ‘Aziz Bey İz­mir’de se­çil­me­yi hak­ket­ti’ di­yor­su­nuz. Ben de bu coş­ku­dan bü­yük mut­lu­luk duy­dum” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 117369
  % 0.67
 • 3.7783
  % -0.74
 • 4.627
  % -0.71
 • 5.2387
  % -0.86
 • 161.574
  % -0.87
 
 
 
 
 
KAPAT