BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İkin­ci ba­har­da sa­nat aş­kı!

İkin­ci ba­har­da sa­nat aş­kı!

Nar­lı­de­re Halk Eği­tim Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü­nün Nar­lı­de­re Din­len­me ve Ba­kım Evi sa­kin­le­ri­ne yö­ne­lik kurs­la­rı yo­ğun il­gi gö­rü­yor.Nar­lı­de­re Halk Eği­tim Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü­nün Nar­lı­de­re Din­len­me ve Ba­kım Evi sa­kin­le­ri­ne yö­ne­lik kurs­la­rı yo­ğun il­gi gö­rü­yor. Nar­lı­de­re Din­len­me ve Ba­kım Evi sa­kin­le­ri­ne 4 öğ­ret­men ta­ra­fın­dan ti­yat­ro, re­sim, ah­şap bo­ya­ma, re­sim, ta­kı ta­sa­rı­mı, bil­gi­sa­yar ve in­ter­net kul­la­nı­mı ile jim­nas­tik kurs­la­rı ve­ri­li­yor. İkin­ci ba­ha­rı­nı ya­şa­yan kur­si­yer­ler ha­yat­la­rın­da ilk de­fa yağ­lı bo­ya re­sim ya­pı­yor, ah­şap bo­yu­yor, ti­yat­ro oyu­nun­da sah­ne alı­yor. Din­len­me ve Ba­kım Evi sa­kin­le­rin­den 87 ya­şın­da­ki Na­zi­fe Fat­ma Gök­su, kurs­ta ta­kı ta­sar­la­dı­ğı­nı, ta­kı­lar­la uğ­ra­şır­ken hâ­lâ be­ce­re­bil­di­ği şey­ler ol­du­ğu­nu or­ta­ya koy­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dı­ğı­nı söy­le­di. Eşiy­le bir­lik­te 4 yıl­dır Nar­lı­de­re Din­len­me ve Ba­kım Evi’nde ka­lan 87 ya­şın­da­ki Tev­fik Kü­çük­yıl­maz da re­sim kur­su­na ka­tı­lı­yor. Ka­ra ka­lem ve yağ­lı bo­ya re­sim­ler yap­tı­ğı­nı ifa­de eden Kü­çük­yıl­maz re­sim­le­rin­de to­run­la­rı­nı, ço­cuk­la­rı­nı çiz­di­ği­ni kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT