BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Üniversiteliler pazar stajında

Üniversiteliler pazar stajında

Ür­güp’e bağ­lı Mus­ta­fa­pa­şa bel­de­sin­de bu­lu­nan Özel Ka­pa­dok­ya Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Ban­ka­cı­lık ve Si­gor­ta­cı­lık Bö­lü­mü 2. sı­nıf öğ­ren­ci­le­ri, Sa­tış ve Pa­zar­la­ma Tek­nik­le­ri ders­le­ri­ni okul ye­ri­ne seb­ze ve mey­ve pa­za­rın­da iş­li­yor.> Mert Öz­pa­muk NEV­ŞE­HİR İHA Ür­güp’e bağ­lı Mus­ta­fa­pa­şa bel­de­sin­de bu­lu­nan Özel Ka­pa­dok­ya Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Ban­ka­cı­lık ve Si­gor­ta­cı­lık Bö­lü­mü 2. sı­nıf öğ­ren­ci­le­ri, Sa­tış ve Pa­zar­la­ma Tek­nik­le­ri ders­le­ri­ni okul ye­ri­ne seb­ze ve mey­ve pa­za­rın­da iş­li­yor. Sa­tış ve pa­zar­la­ma ko­nu­sun­da ders­ler­de öğ­ren­dik­le­ri teo­rik bil­gi­le­ri pra­ti­ğe dö­nüş­tür­mek için Ür­güp Seb­ze ve Mey­ve Pa­za­rı’na ge­len öğ­ren­ci­ler, tez­gah ba­şı­na ge­çe­rek hü­ner­le­ri­ni ser­gi­li­yor. Öğ­ren­ci­ler, en faz­la sa­tı­şı ya­pa­bil­mek için ya­rı­şı­yor. Tez­gah­ta sü­rek­li ola­rak es­naf­tan halk­la iliş­ki­ler ko­nu­sun­da tak­tik­ler alan ge­le­ce­ğin ban­ka­cı ve si­gor­ta­cı­la­rı, pa­zar­da­ki müş­te­ri­le­rin de il­gi oda­ğı ha­li­ne gel­di. Avaz­la­rı çık­tı­ğı ka­dar ba­ğı­ra­rak tez­gah­ta­ki ürün­le­ri pa­zar­la­ma­ya ça­lı­şan öğ­ren­ci­ler, pa­zar­da ça­lış­ma­nın öğ­ren­ci­lik­ten da­ha zor ol­du­ğu gö­rü­şün­de bir­leş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT