BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Derin dünya

Derin dünya

Sal­dı­rı­yı i­şi­tir i­şit­mez “Hin­dis­tan’ın 11 Ey­lü­lü” di­ye dü­şün­dük. Çok kim­se de ay­nı dü­şün­müş­tür. Ni­te­kim da­ha son­ra ya­yın­lar da bu ben­zet­mey­le ya­pıl­dı. A­ma he­nüz 11 Ey­lü­lün ne ol­du­ğu an­la­şıl­mış de­ğil.Sal­dı­rı­yı i­şi­tir i­şit­mez “Hin­dis­tan’ın 11 Ey­lü­lü” di­ye dü­şün­dük. Çok kim­se de ay­nı dü­şün­müş­tür. Ni­te­kim da­ha son­ra ya­yın­lar da bu ben­zet­mey­le ya­pıl­dı. A­ma he­nüz 11 Ey­lü­lün ne ol­du­ğu an­la­şıl­mış de­ğil. Şim­di mu­am­ma i­ki ol­du. Al­lah ko­ru­sun, ü­çün­cü­süy­le çok bi­lin­me­yen­li te­rör ya­şa­na­bi­lir. Se­ne­ler geç­ti, A­me­ri­ka’da ik­ti­dar de­ği­şi­yor 11 Ey­lül ü­ze­rin­de­ki es­ra­rı ko­ru­mak­ta. Mum­baî’nin de ay­nı meç­hul a­kı­be­te uğ­ra­ya­ca­ğın­dan şüp­he yok. 10 mi­li­tan­dan bi­ri sağ o­la­rak ya­ka­lan­mış. Sağ ya­ka­la­nan mi­li­ta­nın is­mi fark­lı fark­lı gel­mek­te. Pa­kis­tan­lıy­mış. Di­ğer­le­ri de Pa­kis­tan­lıy­mış. Ya­ka­la­nan, 22 ya­şın­da, mo­dern gi­yim­li bir genç ­Bir­çok so­ru var? ­Bu so­ru­la­rın ba­zı­la­rı sı­ra­dan o­la­bi­lir, ba­zı­sı sı­ra dı­şı, ba­zı­sı mu­am­ma, ba­zı­sı ce­vap­sız. So­nuç­ta hep­si ay­nı bi­lin­me­zin par­ça­la­rı Hin­dis­tan bir sal­dı­rı gör­dü. Sal­dır­gan­lar 24 sa­at em­ni­yet kuv­vet­le­riy­le ça­tış­tı. 9 mi­li­ta­na kar­şı­lık 174 ka­yıp ve­ril­di. -­Ne­den o çok meş­hur Bom­bay, Mum­baî ol­du? -­Ne­den Hin­dis­tan ha­pis­ha­ne­le­rin­de Müs­lü­man ol­du­ğu­nu ilk de­fa du­yu­yo­ruz? Suç­la­rı ne, ne za­man­dan be­ri i­çe­ri­de­ler, han­gi ha­pis­ha­ne­ler­de yer a­lı­yor­lar, ne ka­da­rı er­kek ne ka­da­rı ka­dın? -­Leş­ke­ri Tay­yi­be, El Ka­i­de­nin ta­şe­ro­nu mu, ay­rı bir g­rup mu? Bu de­re­ce­de , p­ro­fes­yo­nel ve u­zun sü­re­li bir ça­tış­may­la bir il­ke im­za a­tan mi­li­tan­lar na­sıl ye­tiş­ti­ler? On­lar ta­lim ya­par, a­dam top­lar, ey­le­me ge­çer­ken Hind is­tih­ba­ra­tı, dost is­tih­ba­rat­lar ney­le meş­gul­dü? ­-İk­ti­dar ça­tış­ma­la­rıy­la ba­şı dert­te o­lan Pa­kis­tan ne­den du­rup du­rur­ken kom­şu­su­na bu­laş­sın? ­-O­lay, Ba­rack O­ba­ma’ya bir göz­da­ğı mı? ­-İs­la­ma­fob­ya­/İs­lam kor­ku­su­nu hort­lat­mak mı? -­Hin­dis­tan’ın yo­lu­nu kes­mek i­çin mi? ­Her bi­ri ü­ze­rin­de ay­rı ay­rı du­ru­la­bi­lir. 11 Ey­lül­den son­ra yurt dı­şı­na gi­den Müs­lü­man­lar, çok ke­re te­rö­rist mu­a­me­le­si gör­dü­ler. Şim­di­ler­de o kor­ku tav­sa­dı, o i­maj si­li­nir ol­du. Bu sal­dı­rıy­la san­ki ye­ni­den Müs­lü­man e­şit­tir te­rö­rist i­ma­jı ya­yı­lı­yor. Hin­dis­tan- Pa­kis­tan çe­kiş­me­siy­le cep­he­ler a­çı­lıp ba­tı­lı si­lah fab­ri­ka­la­rı iş­le­sin is­ten­miş o­la­bi­lir. Da­ha­sı da var. Bir taş­la bir­kaç kuş he­def­te gi­bi, i­ki­si­ni say­dık. İs­lam a­leyh­tar­lı­ğı, si­lah fab­ri­ka­la­rı­na ta­lep o­luş­tur­ma ve ü­çün­cü­sü, az ih­ti­mal de ol­sa sü­per güç a­da­yı, fa­kat ke­sin­lik­le kal­kı­nan Hin­dis­tan’ın be­li­ni kır­mak. ­Ve­ya da­ha da a­ça­lım. Ü­çün­cü bi­lin­mez, ü­çün­cü sal­dı­rı Çin ü­ze­rin­den o­la­bi­lir. Böy­le­ce gü­ney As­ya’da Hin­dis­tan, Pa­kis­tan, Çin bir ka­pış­tı­rıl­dı mı en az 50 se­ne böl­ge kar­ma­ka­rı­şık o­lur, bas­ma­ka­lıp laf­lar­la çok bi­lin­me­yen­li te­rör la­net­le­nir, ba­tı­lı fab­ri­ka­tör seh­pa­ya a­yak­la­rı­nı u­zat­mış o­la­rak tv’den ke­yif­le ha­ber­le­ri sey­re­der. İ­çe­ri­de­ki mah­kum­lar i­çin ö­len genç­ler­se al­da­tıl­dık­la­rı­nı hiç­bir za­man öğ­re­ne­mez­ler. Gü­ya he­def 5 bin­miş. 5 bin si­vil? Ni­çin. ­Vah­şi ka­pi­ta­lizm bu ol­sa ge­rek. U­lu­sal bi­lin­me­zin a­dı de­rin dev­let. U­lus­la­ra­ra­sı bi­lin­mez i­se de­rin dün­ya. ­Bi­ri­nin te­me­lin­de Er­ge­ne­kon var­sa, di­ğe­ri­nin te­me­lin­de de vah­şi ka­pi­ta­lizm var.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT