BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İstanbul için büyük bir tanıtım fırsatı

İstanbul için büyük bir tanıtım fırsatı

F.Bahçe’nin Brezilyalı yıldızı “Dinamo Kiev’i yenerek yolumuza UEFA Kupası’nda devam edeceğiz. Hayalimde Saracoğlu’nda F.Bahçe-G.Saray finali var” dediF.Bahçe’nin Brezilyalı yıldızı “Dinamo Kiev’i yenerek yolumuza UEFA Kupası’nda devam edeceğiz. Hayalimde Saracoğlu’nda F.Bahçe-G.Saray finali var” dedi “KU­PA­YI KAL­DI­RA­CA­ĞIM” F.Bah­çe’nin Bre­zil­ya­lı yıl­dı­zı Ro­ber­to Car­los, söz­le­riy­le UE­FA Ku­pa­sı 2009 Fi­na­li’nin lans­ma­nı­na dam­ga vur­du. Ka­dı­köy Sü­rey­ya Ope­ra­sı’nda ya­pı­lan or­ga­ni­zas­yon­da sem­pa­tik ta­vır­la­rı ve yap­tı­ğı iç­ten açık­la­ma­lar­la il­gi oda­ğı olan Car­los, F.Bah­çe’nin Di­na­mo Ki­ev’i ye­ne­rek UE­FA Ku­pa­sı’na ka­tı­la­ca­ğı­nı id­di­a et­ti. Sam­ba­cı, bu ka­dar­la da ye­tin­me­ye­rek, sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin Sa­ra­coğ­lu Sta­dı’nda ya­pı­la­cak fi­nal ma­çın­da mü­ca­de­le ede­ce­ği­ni öne sür­dü. “Ben bu fi­nal­de oyun­cu ola­rak sa­ha­da ola­ca­ğım” di­yen Car­los, UE­FA Ku­pa­sı’nı kal­dır­ma­yı is­te­di­ği­ni de söz­le­ri­ne ek­le­di. BA­TIL İNANÇ­LA­RIM VAR Ro­ber­to Car­los’un UE­FA Ku­pa­sı’na yö­ne­lik en bü­yük ha­ya­li ise fi­na­lin F.Bah­çe ile G.Sa­ray ara­sın­da oy­nan­ma­sı. Ta­ri­hi ra­kip­le­rin Av­ru­pa kul­va­rın­da kar­şı kar­şı­ya gel­me­si­ni ar­zu eden Bre­zil­ya­lı, “Ka­dı­köy’de­ki fi­nal­de iki Türk ta­kı­mı­nın kar­şı­laş­ma­sı Tür­ki­ye için çok an­lam­lı ola­cak­tır, ben de bun­dan bü­yük gu­rur du­ya­rım” di­ye ko­nuş­tu. Ro­ber­to Car­los, id­di­alı açık­la­ma­la­rı­na rağ­men fi­nal ma­çı­nın bi­le­tiy­le fo­toğ­raf çek­tir­mek­ten ka­çın­dı. “Be­nim ba­tıl inanç­la­rım var” di­yen sam­ba­cı, “Bu yüz­den bu­ra­da­ki UE­FA Ku­pa­sı ma­ke­ti­ne de do­kun­ma­ya­ca­ğım” açık­la­ma­sı­nı yap­tı. > M. Emin ULUÇ LO­GO GÖZ KA­MAŞ­TIR­DI Sa­ra­coğ­lu S­ta­dı’n­da 20 Ma­yıs 2009’da oy­na­na­cak U­E­FA Ku­pa­sı fi­na­li­nin lo­go ve bi­let ta­sa­rı­mı­nın ta­nı­tı­mı dün Ka­dı­köy Sü­rey­ya O­pe­ra­sı’n­da ta­nı­tıl­dı. Or­ga­ni­zas­yo­na Dev­let Ba­ka­nı Mu­rat Ba­şes­gi­oğ­lu’nun ya­nı sı­ra, Şe­nes Er­zik, Mah­mut Öz­ge­ner, U­E­FA yet­ki­li­le­ri ve çok sa­yı­da da­vet­li ka­tıl­dı. Ba­kan Ba­şes­gi­oğ­lu, “Bü­tün dün­ya­ya he­ye­can­lı ve ka­li­te­li bir fi­nal iz­le­ye­cek­le­ri­ni şim­di­den söy­le­ye­bi­li­rim” der­ken, Mah­mut Öz­ge­ner, “Hâlâ ko­nu­şu­lan Şam­pi­yon­lar Li­gi fi­na­lin­den da­ha i­yi bir or­ga­ni­zas­yon ger­çek­leş­tir­mek is­ti­yo­ruz” de­di. 5 A­ra­lık Cu­ma gü­nü Fe­de­ras­yo­nu’nun in­ter­net si­te­sin­den sa­tı­şa su­nu­la­cak bi­let­le­rin fi­yat­la­rı 75, 100 ve 130 e­u­ro o­la­rak be­lir­len­di. SA­DET­TİN SA­RAN DÖ­NÜ­YOR F.Bah­çe’den ih­raç e­di­len es­ki yö­ne­ti­ci Sa­det­tin Sa­ran, ka­ra­ra kar­şı aç­tı­ğı da­va­yı ka­zan­dı. İh­raç ka­ra­rı Ka­dı­köy 3. As­li­ye Hu­kuk Mah­ke­me­si’n­den ge­ri dön­dü. Mah­ke­me­nin bu ka­ra­rıy­la 2. kez ih­raç ka­ra­rı­nı ip­tal et­ti­ren Sa­ran, kong­re ü­ye­lik hak­kı­nı ge­ri ka­za­nır­ken, baş­kan a­day­lı­ğı ko­nu­sun­da en­gel kal­ma­dı. An­cak F.Bah­çe Ku­lü­bü’nün ka­ra­ra i­ti­raz hak­kı bu­lu­nu­yor. Sa­rı-­la­ci­vert­li ku­lü­bün a­vu­kat­la­rı­nın Yar­gı­tay’a baş­vu­ra­rak ka­ra­rı tem­yiz et­me ih­ti­ma­li var. F.BAHÇE NOTLARI Ha­zır­lık­lar sürüyor F.Bah­çe, 1 gün­lük iz­nin ar­dın­dan De­niz­li ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı. Ara­go­nes’in kı­sa top­lan­tı­sıy­la start alan an­tren­man­da pas ça­lış­ma­la­rı ya­pan sa­rı-la­ci­vert­li­ler id­ma­nı çift ka­le maç­la ta­mam­la­dı. Has­ta­lı­ğı ge­çen Alex ta­kım­la bir­lik­te ça­lı­şır­ken, sağ aya­ğın­da şiş­lik olan Güi­za, Em­re ve Tü­mer’le bir­lik­te düz ko­şu yap­tı. Liste hazırlanıyor Ara trans­fer dö­ne­min­de kad­ro­da önem­li bir re­viz­yo­na ha­zır­la­nan F.Bah­çe’de ge­le­cek­ler ka­dar gi­de­cek­ler de gün­dem­de. Or­ta sa­ha ve ka­nat­la­ra tak­vi­ye is­te­yen Ara­go­nes, ka­le­ci trans­fe­ri ko­nu­sun­da ke­sin ka­ra­rı­nı he­nüz ver­me­di. İs­pan­yol ça­lış­tı­rı­cı, Ka­zım, Ali, Jo­si­co, Mal­do­na­do, İl­han ve Can hak­kın­da­ki ke­sin fik­ri­ni ise 2 haf­ta için­de yö­ne­ti­me bil­di­re­cek. Frutos reddetti! Bel­çi­ka’nın yük­sek ti­raj­lı ga­ze­te­le­rin­den HLN, F.Bah­çe’nin An­de­rlech­tli Big­li­a ile Fru­tos’a tek­lif gö­tür­dü­ğü­nü öne sür­dü. İki­si de Ar­jan­tin­li olan fut­bol­cu­lar­dan gol­cü Fru­tos’un F.Bah­çe’yi “Bir se­zon da­ha bu­ra­da oy­na­yıp, Pre­mi­er Lig’e git­mek is­ti­yo­rum” di­ye­rek ge­ri çe­vir­di­ği­ni ya­zan ga­ze­te, or­ta sa­ha oyun­cu­su Big­li­a’nın ce­va­bıy­la il­gi­li yo­rum yap­ma­dı. Kısa kısa Güiza F.Bah­çe Der­gi­si’nin “Kı­sa Kı­sa” kö­şe­si­ne ko­nuk olan Güi­za’dan il­ginç iti­raf­lar. He­de­fi­nin Re­al Mad­rid for­ma­sı ol­du­ğu­nu söy­le­yen Ok­çu, kö­tü bir öğ­ren­ci ol­du­ğu­nu, ken­di­si­ni en çok kız­dı­ran­la­rın ka­dın­lar ol­du­ğu­nu söy­le­di. “En güç­lü ya­nım gol at­mak” di­yen Güi­za’nın en za­yıf ya­nı ise “Gol ka­çır­mak!” Güi­za’nın ta­nı­dı­ğı en ün­lü ki­şi ise Ara­go­nes’miş...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT