BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TJK ve Galatasaray!..

TJK ve Galatasaray!..

Ga­la­ta­sa­ray Te­ker­lek­li Bas­ket­bol Ta­kı­mı “Kı­ta­la­ra­ra­sı” Dün­ya Şam­pi­yo­nu ol­du!.. Ja­pon­ya’da ya­pı­lan ve Av­ru­pa - As­ya - Ame­ri­ka - Avus­tral­ya Şam­pi­yon­la­rı­nın ka­tıl­dı­ğı tur­nu­va­da oy­na­dı­ğı bü­tün maç­la­rı “açık fark­la ka­za­na­rak”, Tür­ki­ye’ye “ta­kım spor­la­rın­da ve bü­yük­ler ka­te­go­ri­sin­de” Dün­ya Şam­pi­yon­lu­ğu ge­tir­di; bir ilk!..Ga­la­ta­sa­ray Te­ker­lek­li Bas­ket­bol Ta­kı­mı “Kı­ta­la­ra­ra­sı” Dün­ya Şam­pi­yo­nu ol­du!.. Ja­pon­ya’da ya­pı­lan ve Av­ru­pa - As­ya - Ame­ri­ka - Avus­tral­ya Şam­pi­yon­la­rı­nın ka­tıl­dı­ğı tur­nu­va­da oy­na­dı­ğı bü­tün maç­la­rı “açık fark­la ka­za­na­rak”, Tür­ki­ye’ye “ta­kım spor­la­rın­da ve bü­yük­ler ka­te­go­ri­sin­de” Dün­ya Şam­pi­yon­lu­ğu ge­tir­di; bir ilk!.. Ja­pon­ya’da­ki “sa­at far­kı­nı or­ta­dan kal­dır­mak için” haf­ta­lar­ca “sa­ba­ha kar­şı sa­at 02.00-04.00 ara­sın­da ça­lı­şan” bir ta­kı­mın bu bü­yük ba­şa­rı­sı ile il­gi­li ola­rak, ne ya­zık ki, gün­ler­dir “spor say­fa­la­rın­da”, “bir yo­rum” gö­re­me­dim, oku­ya­ma­dım. “Var­sa” ya­zan bir-iki sev­gi­li mes­lek­ta­şım, “at­la­dı­ğım için” on­lar­dan özür di­le­rim!.. Bı­rak­tım “fut­bo­lun pe­şi­ne ta­kıl­mış­la­rı”, hat­ta “di­ğer” spor branş­la­rı­nın, sa­lon spor­la­rı­nın, bas­ket­bo­lun ya­zar çi­zer­le­rin­den bi­le “bir­kaç sa­tır” bu­la­ma­dım!.. Vah ki, ne vah!.. Ön­ce, şu­be yö­ne­ti­ci­si Di­la­ra En­di­ken ve ta­kı­mın an­tre­nö­rü Rem­zi Se­dat İn­ce­su ile ta­kı­mın bü­tün oyun­cu­la­rı­nı kut­lar ve alın­la­rın­dan öpe­rim; sağ ol­sun­lar, Va­rol­sun­lar!.. Ta­bi­i, “on­la­ra bu im­kâ­nı sağ­la­yan”, hem de “ku­lü­bün mâ­li ba­kım­dan çok sı­kı­şık ol­du­ğu” bir dö­nem­de sağ­la­yan Baş­kan Ad­nan Po­lat ve yö­ne­ti­mi­ni de!.. Bu bü­yük ba­şa­rı­nın he­ye­ca­nı­nı ya­şar­ken, bir­den ak­lı­ma “ar­şi­vim­de olan” bir ya­zı gel­di!.. Ya­vuz Ko­ca­ömer’in bir ya­zı­sı!.. Tür­ki­ye’de­ki “bü­tün bü­yük­lü-kü­çük­lü spor ku­lüp­le­ri­nin büt­çe­le­ri­nin top­la­mın­dan, tek ba­şı­na da­ha bü­yük bir büt­çe­ye sa­hip” Tür­ki­ye Jo­key Ku­lü­bü ile il­gi­li bir ya­zı­sı; bul­dum, ye­ni­den oku­dum. Ko­ca­ömer di­yor ki: “Geç­ti­ği­miz yıl ekim ay­dın­da TJK Ge­nel Mü­dü­rü Si­nan Kal­pak­lı­oğ­lu’ndan bir da­vet al­dık. 16 Ekim 2007’de yap­tı­ğı­mız top­lan­tı­da Tür­ki­ye Jo­key Ku­lü­bü ve Tür­ki­ye En­gel­li­ler Spor Yar­dım ve Eği­tim Vak­fı ile bir­lik­te bir sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­si fik­ri ge­liş­ti. Da­ha son­ra 14 gün için­de At­ti­la Ak­soy’un slo­gan­la­rı­na ka­dar ha­zır­la­dı­ğı pro­je aşa­ğı yu­ka­rı şe­kil­len­di ve 30 Ekim’de TJK Baş­ka­nı Ya­sin Ekin­ci ile ikin­ci top­lan­tı ya­pıl­dı. Pro­je an­la­tıl­dı ve ken­di­si “Biz gö­rü­şüp si­ze ha­ber ve­re­lim” de­di. Şim­di ta­rih 28 Ha­zi­ran 2008, ya­ni bu ko­nuş­ma­nın üze­rin­den 8 ay geç­miş ve TJK’dan hiç­bir ses çık­ma­dı. Kal­dı ki, ya­pı­la­cak olan pro­je­de TJK’nın üst­le­ne­ce­ği mad­di yük çok da önem­li ol­ma­ya­cak­tı.” Ve bi­ti­ri­yor Ko­ca­ömer: “Her şey bir ya­na, TJK gi­bi bir cid­di ku­ru­mun baş­ka­nı­nın gö­rüş­me yap­tı­ğı bir mu­ha­tap ku­ru­mu 8 ay ce­vap­sız bı­rak­ma­sı da bi­zim ne­za­ket an­la­yı­şı­mız ile hiç bağ­daş­mı­yor. Sev­gi­de ser­best­lik, an­cak say­gı­da mec­bu­ri­yet ol­du­ğu­nu hiç kim­se unut­ma­lı.” Pa­ris’ten, ne te­sa­düf, hem de “son ola­rak Ga­la­ta­sa­ray Te­ker­lek­li Bas­ket­bol Ta­kı­mı’nın şam­pi­yon ol­du­ğu” Ja­pon­ya’ya, “ka­fi­le­ler­le” ge­zi­ler ya­pan (“Her şey da­hil ol­du­ğu hâl­de”, har­cı­rah bi­le öden­di­ği ku­la­ğı­ma gel­di) ve “es­ki­si gi­bi” ge­ne “kon­gre eğ­le­ni­yor” zih­ni­ye­ti­nin ge­ri dön­dü­ğü in­ti­ba­ını ver­me­ye baş­la­yan bir yö­ne­ti­min, “sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri­ne el ata­cak” za­ma­nı ola­bi­lir mi?.. Se­çim ge­li­yor, gö­re­ce­ğiz ba­ka­lım; büt­çe ka­lem­le­ri­nin için­de “ağır­la­ma-ge­zi mas­raf­la­rı” ne ka­dar tu­ta­cak?.. Bir Ga­la­ta­sa­ray’a ba­kın, bir de TJK’ya!.. Di­le­rim, “ha­zi­ran ayın­dan bu ya­na”, TJK Yö­ne­ti­mi “ha­ta­sı­nı an­la­yıp”, Tür­ki­ye En­gel­li­ler Spor Yar­dım ve Eği­tim Vak­fı ile “pro­je” ko­nu­sun­da an­laş­mış ve uy­gu­la­ma­ya da ge­çil­miş­tir!.. TJK’nın bu ko­nu­da­ki “olum­lu açık­la­ma­sı­nı” da, “ka­mu­oyu­na du­yur­mak üze­re” he­ye­can­la bek­li­yo­rum!..
Kapat
KAPAT