BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İnanılmaz liste

İnanılmaz liste

Baş­kan A­ziz Yıl­dı­rım’ın dev­re a­ra­sın­da kad­ro­ya tak­vi­ye sö­zü ver­me­si­nin ar­dın­dan F.Bah­çe’nin kim­le­ri a­la­ca­ğı me­rak ko­nu­su ol­du. Ko­nu­şu­lan i­sim­le­rin hep­si yıl­dız...Baş­kan A­ziz Yıl­dı­rım’ın dev­re a­ra­sın­da kad­ro­ya tak­vi­ye sö­zü ver­me­si­nin ar­dın­dan F.Bah­çe’nin kim­le­ri a­la­ca­ğı me­rak ko­nu­su ol­du. Ko­nu­şu­lan i­sim­le­rin hep­si yıl­dız... GOL­CÜ­LER GUR­BET­Çİ Se­zo­na sı­kın­tı­lı baş­la­yan F.Bah­çe’de sa­kat­lık­lar, ce­za­lı­lar ve form­suz­lar kad­ro k­ri­zi­ne yol a­çar­ken, ta­kı­mın Şam­pi­yon­lar Li­gi’ne ve­da et­me­si bar­da­ğı ta­şı­ran son dam­la ol­du. Baş­kan A­ziz Yıl­dı­rım, U­E­FA Ku­pa­sı’na ka­lın­ma­sı ha­lin­de dev­re a­ra­sın­da kad­ro­ya tak­vi­ye ya­pa­cak­la­rı­nı a­çık­la­dı. Sa­de­ce Türk de­ğil, Av­ru­pa ba­sı­nı da F.Bah­çe’nin kim­le­rin pe­şin­de ol­du­ğu­nu yaz­ma­ya baş­la­dı. Dün­ya ça­pın­da yıl­dız­la­rın ol­du­ğu t­rans­fer lis­te­sin­de Tür­ki­ye’nin de en f­laş o­yun­cu­la­rı yer a­lı­yor. F.Bah­çe’nin An­der­lecht’in Ar­jan­tin­li­le­ri Big­li­a ve F­ru­tos, Ar­se­nal’in Çek o­yun ku­ru­cu­su Ro­sicky, To­u­lo­su­e’dan Sis­so­ko i­le il­gi­len­di­ği ö­nü sü­rü­lü­yor. Gur­bet­çi gol­cü­ler Ha­lil Al­tın­top i­le Mev­lüt Er­dinç de sa­rı-­la­ci­vert­li­le­rin lis­te­sin­de. BÜT­ÇE 50 MİL­YON E­U­RO F.Bah­çe’nin Au­re­li­o’nun boş­lu­ğu­nu dol­dur­ma­sı için G.Ame­ri­ka’da or­ta sa­ha oyun­cu­su ara­dı­ğı da bi­li­ni­yor. Sa­rı-la­ci­vert­li­le­ri Tür­ki­ye’den ise Si­vas’ın iki bü­yük ko­zu Meh­met Yıl­dız ve Mu­sa Kuş ile ya­kın­dan il­gi­le­ni­yor. Bur­sas­por­lu Mus­ta­fa Sarp ve Ser­can, An­ka­ras­por’dan Özer Hur­ma­cı da Ka­nar­ya’nın te­mas­ta ol­du­ğu oyun­cu­lar. İs­tan­bul B.Bld’nin Boş­nak ka­le­ci­si Ha­sa­giç’i de Türk sta­tü­sü­ne geç­me­si ha­lin­de al­ma­yı plan­la­yan F.Bah­çe’nin, dev­re ara­sı ope­ras­yo­nu için ayır­dı­ğı pa­ra 50 mil­yon eu­ro. Ka­zım, Mal­do­na­do, Jo­si­co, Ali, İl­han ve Can’ı el­den çı­kar­ma­ya ha­zır­la­nan sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin ikin­ci ya­rı­da bam­baş­ka bir kim­li­ğe bü­rün­me­si bek­le­ni­yor. > M. Emin ULUÇ YIL­DIZ­LAR­DAN HAS­TA Zİ­YA­RE­Tİ F.Bah­çe’nin iki yıl­dı­zı Ro­ber­to Car­los ve Edu, özel bir has­ta­ne­de te­da­vi gö­ren böb­rek has­ta­la­rı­nı zi­ya­ret et­ti. İki fut­bol­cu, zi­ya­ret et­tik­le­ri iki has­ta­ya çi­çek ve im­za­lı for­ma­la­rı­nı he­di­ye et­ti. ÇİFT ÖN Lİ­BE­RO­YA DÖ­NÜŞ F.Bah­çe, De­niz­li ha­zır­lık­la­rı­nı sür­dü­rür­ken, Tek­nik Di­rek­tör Ara­go­nes, Be­şik­taş ma­çı­nın ar­dın­dan ye­ni­den çift ön li­be­ro­lu sis­te­me dö­nüş sin­ya­li ver­di. Tak­tik id­ma­nın­da es­ki sis­tem üze­rin­den ta­kı­mı­nı ça­lış­tı­ran İs­pan­yol ho­ca, Dei­vid’i ye­dek ta­kım­da, Jo­si­co’yu as ta­kım­da oy­nat­tı. Yal­çın top­ra­ğa ve­ri­li­yor ­İs­viç­re’de te­da­vi gör­dü­ğü has­ta­ne­de ve­fat e­den Baş­kan A­ziz Yıl­dı­rım’ın da­yı­sı Fa­ruk Yal­çın’ın ce­na­ze­si bu­gün top­ra­ğa ve­ri­li­yor. Ce­na­ze, İs­tan­bul İ­la­hi­yat Fa­kül­te­si Ca­mi­i’n­de kı­lı­na­cak öğ­le na­ma­zı­nı mü­te­a­kip, Ka­ra­ca­ah­met Me­zar­lı­ğı’n­da def­ne­di­le­cek. Di­na­mo’yu ez­ber­li­yor F.Bah­çe Tek­nik Di­rek­tö­rü A­ra­go­nes, Şam­pi­yon­lar Li­gi’n­de oy­na­ya­cak­la­rı Di­na­mo Ki­ev ma­çı i­çin yo­ğun bir ça­lış­ma i­çin­de. İs­pan­yol ça­lış­tı­rı­cı, U­E­FA Ku­pa­sı yo­lun­da­ki k­ri­tik en­ge­li a­şa­bil­mek i­çin ha­va du­ru­mu da­hil ol­mak ü­ze­re Di­na­mo hak­kın­da e­din­di­ği tüm bil­gi­le­ri ti­tiz­lik­le in­ce­li­yor. DEP­LAS­MAN­DA DA YEN­ME­Lİ­YİZ F.Bah­çe’nin kap­ta­nı Alex De Sou­za, Be­şik­taş der­bi­sin­de el­de et­tik­le­ri ga­li­bi­yet­le üst sı­ra­lar­la olan pu­an far­kı­nı azalt­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, ‘’Be­şik­taş ga­li­bi­ye­tiy­le kö­tü baş­la­dı­ğı­mız bu se­zon­ki ka­yıp­la­rı­mı­zı te­la­fi et­miş ol­duk. Bun­dan son­ra ar­tık şam­pi­yon­luk için mü­ca­de­le edi­yo­ruz. Evi­miz­de oy­na­dı­ğı­mız maç­lar­da iyi­yiz, an­cak ar­tık dep­las­man­lar­da da ga­li­bi­yet al­ma­mız ge­re­ki­yor. Ma­ale­sef şu an­ki dep­las­man kar­ne­miz çok kö­tü’’ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT