BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ban­ka­lar­dan bay­ram kre­di­si

Ban­ka­lar­dan bay­ram kre­di­si

Halk­bank, Kur­ban Bay­ra­mı ari­fe­sin­de ge­le­nek­sel ‘Er­ken Ge­len Bay­ram’ kre­di­si­ni baş­lat­tı.Halk­bank, Kur­ban Bay­ra­mı ari­fe­sin­de ge­le­nek­sel ‘Er­ken Ge­len Bay­ram’ kre­di­si­ni baş­lat­tı. Ban­ka, 12 ay va­de ile 5 bin YTL’ye ka­dar ke­fil­siz kul­lan­dır­dı­ğı kre­di ile bir­lik­te, Kre­di İş­siz­lik Si­gor­ta­sı ve Fer­di Ka­za Si­gor­ta­sı da he­di­ye edi­yor. Kre­di­nin ay­lık fa­iz ora­nı 3 bin YTL’ye ka­dar yüz­de 1.49, 3001-5000 YTL ara­lı­ğın­da da yüz­de 1.59 olu­yor. Halk­bank Bi­rey­sel Ban­ka­cı­lık Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Bil­ge­han Ku­ru, kre­di için, 19 Ara­lık 2008’e ka­dar bü­tün Halk­bank şu­be­le­ri­ne baş­vu­ru ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. GA­RAN­Tİ KE­FİL İS­TE­Mİ­YOR Ga­ran­ti Ban­ka­sı, müş­te­ri­le­ri­nin bay­ram dö­ne­min­de olu­şa­bi­le­cek ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ma­la­rı için ye­ni bir kre­di kam­pan­ya­sı baş­lat­tı. “Fe­rah bir bay­ram ge­çir­mek is­te­yen­le­re Ga­ran­ti’den ik­ram...” slo­ga­nıy­la ek ko­mis­yon­la %0’dan baş­la­yan fa­iz­ler­le, ih­ti­yaç kre­di­si se­çe­nek­le­ri su­nu­lu­yor. Kam­pan­ya­ya ke­fil­siz baş­vu­ru im­ka­nı bu­lu­nu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT