BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­mel’in ye­ri

Te­mel’in ye­ri

Te­mel, a­tıy­la ilk de­fa bir ya­rı­şa gir­miş... ­Bir müd­det bi­rin­ci git­tik­ten son­ra a­tın üs­tün­den kay­mış... A­tın kuy­ru­ğu da e­lin­den git­tik­ten son­ra ye­re ça­kıl­mış... ­Ga­yet sa­kin; “-­Bu at bit­ti ye­ni­si­ni ge­ti­rin...”Te­mel, a­tıy­la ilk de­fa bir ya­rı­şa gir­miş... ­Bir müd­det bi­rin­ci git­tik­ten son­ra a­tın üs­tün­den kay­mış... A­tın kuy­ru­ğu da e­lin­den git­tik­ten son­ra ye­re ça­kıl­mış... ­Ga­yet sa­kin; “-­Bu at bit­ti ye­ni­si­ni ge­ti­rin...” tuzaktan kumanda ER­MAN TO­ROĞ­LU: Mei­ra ve De Sanc­tis Türk­çe bil­mi­yor, Ser­vet’in de ida­re eder... ... CEM ARS­LAN: Os­man Abi, id­di­aya gi­rip de bı­yık­la­rı kay­be­der­sen jant ka­pa­ğı­na dö­ner­sin ha­a. ... AH­MET ÇA­KAR: G.Sa­ray’ın söz­de bir tek­nik di­rek­tö­rü var. Ya­kı­şık­lı, Sex and The City’ye koy, oy­nar. ... RID­VAN DİL­MEN: An­ne­si, Ba­ros do­ğun­ca ku­la­ğı­na “vur” de­miş. Adam her yer­den vu­ru­yor... ... ER­MAN TO­ROĞ­LU: Bü­lent Yıl­dı­rım ka­li­te­li ço­cuk, doğ­ru. Kı­zım ol­sa ve­re­yim ama ha­kem­lik yap­ma­sın. ... GÜR­CAN BİL­GİÇ: Zi­co adam gi­bi adam­dı, keş­ke öz abim ol­say­dı... iğ­ne­lik... SOYKIRIM MASALI ­Er­me­ni­ler Os­man­lı, Uy­ruk­lu va­tan­daş­lar... O­lun da de­li­kan­lı, ­So­na er­sin sa­vaş­lar! İş­te ta­rih cap­can­lı, İnkâ­rı­na güç yet­mez... ­Soy kı­rı­ma Os­man­lı, ­Te­nez­zül bi­le et­mez! İ­şin as­lı oy­na­dı, ­Si­zin­le Av­ru­pa­lı... ­Çir­kin o­yu­nun a­dı: ­Bir soy­kı­rım ma­sa­lı! (...Se­fa Ko­yun­cu) ha­ya­ta da­ir... Baş­la­mak için en uy­gun za­ma­nı bek­ler­sen hiç baş­la­ma­ya­bi­lir­sin... Şim­di baş­la... Şu an­da bu­lun­du­ğun yer­den, elin­de­ki­ler­le baş­la... Gü­lüm­se­di­ğin­de gü­zel­leş­me­yen bir yüz hiç gör­me­dim... Ki­mi za­man için­de­ki o ses­siz se­se uz­man­lar­dan da­ha faz­la gü­ven... Ae­ro­di­na­mik ya­sa­la­rı­na gö­re o tom­bul ve tüy­lü arı­nın hiç uç­ma­ma­sı ge­re­ki­yor­du... Her­hal­de bu­nu ona hiç kim­se söy­le­me­di ki, uçu­yor... Za­man­la­rı­nın bü­yük bir kıs­mı­nı pa­ra ka­zan­mak ve sak­la­mak­la ge­çi­ren in­san­lar; so­nun­da, en çok is­te­dik­le­ri­nin sa­tın alı­na­ma­ya­cak şey­ler ol­du­ğu­nu an­lar­lar... Öte­ki in­san­lar­dan da­ha akıl­lı ol... Yal­nız bu­nu on­la­ra söy­le­me... Mut­lu ol­ma­nın en ga­ran­ti­li yo­lu bir baş­ka­sı­nı mut­lu et­mek­tir... İyi ça­lı­şan, sık gü­len ve çok se­ven ba­şa­rı­yı el­de eder... İn­sa­nın tüm ev­ren­de ke­sin ola­rak dü­zel­te­bi­le­ce­ği tek bir şey var­dır: Ken­di­si... (...Al­do­us Hux­ley) DSP değişiyor... Par­ti yö­ne­ti­mi­ni sert bir açık­la­may­la eleş­ti­ren Rah­şan Ece­vit, DSP’nin ne­yi amaç­la­dı­ğı bi­lin­me­yen bir par­ti ha­li­ne gel­di­ği­ni id­di­a edi­yor; “-DSP ya adı­nı de­ğiş­tir­me­li, ya da Bü­lent Ece­vit’in adı­nı kul­lan­mak­tan vaz­geç­me­li...” Mus­ta­fa Sa­rı­gül’ün par­ti­ye ka­tıl­ma­sı ile DSP’nin de­ği­şe­ce­ği za­ten ke­sin... Ama par­ti­nin adı da de­ği­şe­cek mi o şim­di­lik meç­hul... Taş­lar ye­rin­den oy­na­ma­ya baş­la­dı bir kez. Se­çim ön­ce­si za­bı­ta­lar kış uy­ku­su­na yat­mış­ken, ba­ka­lım na­sıl bir de­ği­şim ola­cak? Ta­pu­lu mül­ke ge­ce­kon­du mu ya­pa­cak­lar, gök­de­len mi çı­ka­cak­lar? Bek­le­yip gö­re­ce­ğiz... (...Mus­ta­fa Koç-Okur/Ya­zar) bi­zim­ki­ler... (...Kü­çük ama et­ki­li bom­ba­lar) İh­las Ofis’ten Si­bel De­mir‘in, ar­ka­daş­la­rı­na ad­res ta­rif eder­ken, “3 Tak­sim 7”yi yan­lış an­la­tıp, Bağ­cı­lar’da­ki müş­te­ri­yi Tak­sim’de arat­ma­sı... İlan Ser­vi­si’nden Aziz’in KGS kar­tı ye­ri­ne kre­di kar­tı­nı kul­lan­ma­sı... ... “Dü­zof­set Bas­kı Ön­ce­si Ha­zır­lık”tan İs­ma­il Gül­te­kin’in ça­lan cep te­le­fo­nu­nu yan ma­sa­dan “# 73” ya­pa­rak çek­me­ye ça­lış­ma­sı... SÖZ SİZ­DE Temel’in yeri... Söz Mar­ket’te­ki ba­zı bö­lüm­le­ri oku­mak­la be­ra­ber, “Te­mel” fık­ra­la­rı hak­kın­da­ki ra­hat­sız­lı­ğı­mı bil­dir­mek is­ti­yo­rum. Ka­ra­de­niz­li­yi aşa­ğı­la­mak için kim ta­ra­fın­dan uy­du­rul­du­ğu bel­li ol­ma­yan bu den­siz söz­le­rin fık­ra ola­rak ya­zıl­ma­sı­nı her plat­form­da pro­tes­to edi­yo­rum... (...Ce­mil Su) Fener’in kadrosu Dün­kü maç anon­su­nu ver­di­ği­niz tab­lo­da Fe­ner­bah­çe’nin kad­ro­sun­da 7 ya­ban­cı yaz­mış­sı­nız; Alex, Güi­za, Edu, Lu­ga­no, Car­los, Jo­si­co, Dei­vid... (...Rüş­han Düz­yol) Da­ha iyi bir Türkiye için; oku­yu­cu­la­rı­mı­zın da fi­kir­le­ri­ne ih­ti­ya­cı­mız var... Ga­ze­te­miz­de gö­rüp eleş­tir­di­ği­niz, be­ğe­nip öv­dü­ğü­nüz, dü­şü­nüp bi­ze yol gös­te­re­ce­ği­ni um­du­ğu­nuz her şe­yi pay­la­şın; omer.soz­tu­tan@tg.com.tr Tel: (0212) 454 30 60 / Faks: (0212) 454 31 00 Ad­res: Tür­ki­ye Ga­ze­te­si-Ye­ni­bos­na/İST.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT