BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Aragones’in manevrası

Aragones’in manevrası

Ha­ni bi­zim fut­bo­lu te­le­viz­yon­da yo­rum­la­yıp, ga­ze­te­de ya­zan­lar var ya, ha­ni şu Ara­go­nes‘i bir tür­lü tek­nik di­rek­tö­re ben­ze­te­me­yen...Ha­ni bi­zim fut­bo­lu te­le­viz­yon­da yo­rum­la­yıp, ga­ze­te­de ya­zan­lar var ya, ha­ni şu Ara­go­nes‘i bir tür­lü tek­nik di­rek­tö­re ben­ze­te­me­yen... Son yıl­lar­da ku­lüp ta­kı­mı ça­lış­tır­ma­dı di­ye nü­fus ka­ğı­dı­nı yo­rum­la­yan­lar var ya... İş­te on­lar, dün ak­şam De­niz­li’de ilk ya­rı­sı ha­lı sa­ha ma­çın­dan da be­ter oyun­dan son­ra, Ara­go­nes‘in 58. da­ki­ka­da yap­tı­ğı de­ği­şik­lik­ten son­ra bir an­da F.Bah­çe ta­ra­fı­na ge­çi­ver­di. De­niz­lis­por’un, “her­ke­se her böl­ge­de bir adam” an­la­yı­şı üze­ri­ne kur­du­ğu oyun­da, F.Bah­çe’nin oyu­na ağır­lı­ğı­nı koy­ma anah­ta­rı ön li­be­ro­la­rın ce­bin­dey­di. Ama Jo­si­co kor­ku­dan ken­di böl­ge­si­ne ya­pı­şık ya­şar­ken, Sel­çuk‘un da yü­rü­yen Alex ro­lü­ne so­yun­ma­sı çok güç­tü. Ka­zım‘ın fut­bol ma­çın­da mı, yok­sa ge­ce ku­lü­bün­de dans eden mi iki­le­min­de­ki tu­haf ha­re­ket­le­ri, di­ğer ta­raf­ta da Ve­der­son‘un form­suz­lu­ğun­dan kay­nak­la­nan za­fi­ye­ti, Ümit Ka­yı­han‘ın sa­ha­nın ke­nar­la­rı­na al­dı­ğı ön­lem­le­rin ta­kır ta­kır ça­lış­ma­sı­na yar­dım et­ti. Öne hiç gi­de­me­yen De­niz­lis­por, ka­fa­lar­da son 3 maç­ta na­sıl 9 gol at­tı­ğı­nın bul­ma­ca­sı­nı da çö­zül­mez bir ha­le so­ku­yor­du. Ivan müt­hiş fi­zi­ği ile F.Bah­çe sa­vun­ma­sı­nın gö­be­ği­ni de­ğil, san­ki ken­di­ni ha­rap edi­yor­du. Dev­re Vol­kan‘ın par­mak­la­rı­nın ucun­da 0-0’a ki­lit­le­ni­ver­di. Son­ra Ara­go­nes, Dei­vid‘i Jo­si­co‘nun ye­ri­ne, Em­re‘yi de Ve­der­son‘un ye­ri­ne sa­ha­ya sür­dü. Em­re gi­rer gir­mez, fut­bol­da şan­sın ne ka­dar önem­li ol­du­ğu­nu im­za­la­tır­ca­sı­na at­tı­ğı gü­zel gol­le F.Bah­çe’ye ma­çı ka­zan­dır­dı ama, asıl önem­li­si Em­re‘nin oyu­na gi­ri­şiy­le F.Bah­çe, ya­zı­mın ba­şın­da de­di­ğim po­zis­yon ya da gol bul­ma for­mü­lü­nü ça­lış­tır­ma­ya baş­la­dı. Ya­ni F.Bah­çe’nin ge­ri blok­la­rın­dan ön ta­ra­fı­na doğ­ru hem adam­la, hem de uzun pas­la çı­kı­la­bi­li­yor­du ar­tık. Bun­la­ra kar­şı­lık çok za­yıf kad­ro­su olan De­niz­li’nin de­ği­şik­lik­le­ri sa­de­ce ya­sak sav­mak­tı. Şim­di ge­le­lim iki önem­li ko­nu­ya... Ara­go­nes gi­bi ho­ca, Alex‘in ha­ya­let oyu­nu­na aca­ba da­ha ne ka­dar kat­la­na­cak? Her ta­kım De­niz­li gi­bi ye­te­nek yok­su­nu ol­ma­ya­bi­lir. İkin­ci ko­nu Dei­vid‘in ha­ri­ka go­lü­nün ha­kem ta­lih­siz­li­ği se­be­biy­le gü­me gi­di­şi­dir. Or­ta ha­kem ne­re­de ise ay­nı me­sa­fe­de, yar­dım­cı da sa­vun­ma çiz­gi­si pa­ra­le­lin­de, ya­ni ne­re­dey­se 25 met­re uzak­ta ol­du­ğun­dan gol gü­me git­ti. Ya­ni ha­kem şans­sız­lı­ğı.
Kapat
KAPAT