BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sa­bi­ha Gök­çe­n’in yol­cu ka­pa­si­te­si 25 mil­yo­n ola­cak

Sa­bi­ha Gök­çe­n’in yol­cu ka­pa­si­te­si 25 mil­yo­n ola­cak

İs­tan­bul Sa­bi­ha Gök­çen Ulus­la­ra­ra­sı Ha­va­li­ma­nı Ya­tı­rım Ya­pım ve İş­let­me A.Ş Ge­nel Mü­dü­rü Gök­han Buğ­day, ha­va­li­ma­nı­nın yıl­lık yol­cu ka­pa­si­te­si­ni 25 mil­yo­na çı­kar­mak için yo­ğun bir şe­kil­de ça­lış­tık­la­rı­nı bil­dir­di.İs­tan­bul Sa­bi­ha Gök­çen Ulus­la­ra­ra­sı Ha­va­li­ma­nı Ya­tı­rım Ya­pım ve İş­let­me A.Ş Ge­nel Mü­dü­rü Gök­han Buğ­day, ha­va­li­ma­nı­nın yıl­lık yol­cu ka­pa­si­te­si­ni 25 mil­yo­na çı­kar­mak için yo­ğun bir şe­kil­de ça­lış­tık­la­rı­nı bil­dir­di. Dün­ya Si­vil Ha­va­cı­lık Gü­nü do­la­yı­sıy­la yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Tür­ki­ye’nin, son yıl­lar­da si­vil ha­va­cı­lık ala­nın­da çok önem­li adım­lar at­tı­ğı­nı ifa­de eden Buğ­day, “Ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­lar­da hiz­met ve­ren Sa­bi­ha Gök­çen Ha­va­li­ma­nı, ül­ke­miz ha­va­cı­lık sek­tö­rü­ne olan kat­kı­sı­nı da­ha da güç­len­dir­mek için ya­tı­rım­la­rı­nı ara­lık­sız sür­dür­mek­te­dir” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT