BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yol­lar­da­ki ka­ra nok­ta­la­rı be­yaz­laş­tır­mak için ne yap­tı­nız?

Yol­lar­da­ki ka­ra nok­ta­la­rı be­yaz­laş­tır­mak için ne yap­tı­nız?

Ga­ze­te­ler­de, 30 gü­zer­gah­ta bu­lu­nan 289 ka­ra nok­ta­nın bu­lun­du­ğu­nu, sü­rü­cü­le­rin bu nok­ta­la­ra dik­kat et­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten bir ha­ber var­dı.Ga­ze­te­ler­de, 30 gü­zer­gah­ta bu­lu­nan 289 ka­ra nok­ta­nın bu­lun­du­ğu­nu, sü­rü­cü­le­rin bu nok­ta­la­ra dik­kat et­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten bir ha­ber var­dı. Bu­nu oku­yan ba­zı va­tan­daş­lar ara­ya­rak, tep­ki­le­ri­ni be­lir­ti­yor. Yıl­lar­dır bu ka­ra nok­ta ha­tır­lat­ma­sı ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­yen va­tan­daş­lar, “bu­ra­la­rın ka­ra nok­ta ol­du­ğu­nu bi­len yet­ki­li­ler, ora­la­rı be­yaz nok­ta yap­mak için ne gi­bi ça­lış­ma­la­rı yap­mış, bil­mek is­ti­yo­ruz” di­ye­rek kız­gın­lık­la­rı­nı bil­di­ri­yor. Her ta­til, bay­ram dö­ne­min­de yol­la­rın kan gö­lü­ne dön­dü­ğü­nü, yüz­ler­ce va­tan­da­şı­mı­zın ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği­ni, ocak­la­rın sön­dü­ğü­nü, ül­ke­nin mil­yar­lar­ca do­lar­lık za­ra­ra uğ­ra­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan va­tan­daş­lar, yet­ki­li­le­rin hâ­l⠓tra­fik ca­na­va­rı” gi­bi bir sa­nal ca­na­var ve “ka­ra nok­ta” gi­bi ne ol­du­ğu an­la­şıl­ma­yan bir ta­bir­le ken­di­le­ri­ni oya­la­dı­ğı­nı söy­le­di­ler. Eğer bu nok­ta­lar ya­pım ha­ta­sı se­be­biy­le teh­li­ke­li ise, ne­den bu ha­ta­la­rın dü­zel­til­me­di­ği­ni, bu ha­ta­la­rı dü­zel­te­cek mü­hen­dis­le­ri mi bu­la­ma­dık­la­rı­nı so­ran va­tan­daş­lar, yet­ki­li­ler­den ar­tık bu tür be­yan­la­rı de­ğil, çö­züm bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­di­ler. Yet­ki­li­le­rin bu iş için ne yap­tık­la­rı­nı va­tan­daş­la pay­laş­ma­sı­nı is­te­yen va­tan­daş­lar, tep­ki­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü­ler: “Ma­dem­ki o nok­ta­la­rı bi­li­yor­su­nuz. Eli­niz­de yet­ki ve im­kân da bu­lun­du­ğu­na gö­re, bir an ön­ce bu nok­ta­la­rı ak nok­ta ha­li­ne ge­ti­rin de in­san­la­rı­mız öl­me­sin. Bu da ça­re ola­ma­ya­cak­sa, dub­le yol ya­pın ya da baş­ka bir ça­re bu­lun. Bir sü­rü­cü, elin­de ha­ri­ta ile o ka­ra nok­ta­la­rı mı ta­kip ede­cek? Ar­tık o tür söz­ler ve be­yan­lar­la oya­lan­mak is­te­mi­yo­ruz.” >> Kay­ma­kam ne yap­sın? İl, il­çe, bel­de ve köy­ler­de­ki dar ge­lir­li va­tan­daş­la­rı­mız, yet­ki­li­le­rin açık­la­ma­la­rı üze­ri­ne il­gi­li ma­kam­la­ra akın et­ti. Va­li­lik, Kay­ma­kam­lık ve Be­le­di­ye­le­re ge­len va­tan­daş­lar bi­raz gı­da, bi­raz kö­mür, bi­raz pa­ra yar­dı­mı ala­bil­mek için kuy­ruk­lar oluş­tu­ru­yor. Dar ge­lir­li va­tan­daş­la­ra yö­ne­lik ön­ce ki­ra öder gi­bi (100 YTL) ev sa­hi­bi yap­ma ha­ber­le­ri, ar­dın­dan yar­dım pa­ket­le­ri­nin hız­lan­dı­rıl­ma­sı va­tan­daş­la­ra, “yok­sa bu bir rü­ya mı?” de­dirt­ti. Ka­pı­la­rı­na da­ya­nan çok sa­yı­da va­tan­daş ara­sın­dan ger­çek ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ni tes­pit et­mek is­te­yen kay­ma­kam­la­rın işi de çok zor. Her ge­le­ne alın şu yar­dı­mı, kö­mü­rü, odu­nu di­ye­me­ye­cek­le­ri­ne gö­re, iş­le­ri baş­la­rın­dan aş­kın. İs­tis­mar­la­rın ço­ğal­dı­ğı böy­le za­man­lar­da ger­çek ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­nin tes­pit edil­me­si için he­pi­miz kay­ma­kam­la­ra yar­dım­cı ol­ma­lı­yız. Va­tan­daş­lar ola­rak, dar ge­lir­li­le­re ya­pı­lan kat­kı­la­rın sis­tem­li ve de­vam­lı ol­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Ne­cip Yoz­gat­lı >> Kur­ban Bay­ra­mı­nız mü­ba­rek ol­sun...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT