BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > EM­Nİ­YET MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ: Po­li­sin şid­det gös­ter­di­ği ha­ber­le­ri asıl­sız

EM­Nİ­YET MÜ­DÜR­LÜ­ĞÜ: Po­li­sin şid­det gös­ter­di­ği ha­ber­le­ri asıl­sız

İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü, “Bir avu­ka­tın res­mi ve si­vil po­lis­ler­ce darp edil­di­ği”ne iliş­kin ha­be­rin ger­çe­ği yan­sıt­ma­dı­ğı­nı bil­dir­di.İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü, “Bir avu­ka­tın res­mi ve si­vil po­lis­ler­ce darp edil­di­ği”ne iliş­kin ha­be­rin ger­çe­ği yan­sıt­ma­dı­ğı­nı bil­dir­di. Açık­la­ma­da, Bah­çe­li­ev­ler Çam So­kak’ta bir ba­ya­nın er­kek ar­ka­da­şı olan bir avu­kat ta­ra­fın­dan darp edil­me­si üze­ri­ne ma­hal­le­de­ki genç­le­rin ola­ya mü­da­ha­le ede­rek tep­ki gös­ter­di­ği, po­li­sin, ih­bar üze­ri­ne da­ha son­ra olay ye­ri­ne in­ti­kal et­ti­ği be­lir­til­di. Em­ni­yet­ten ya­pı­lan baş­ka bir açık­la­ma­da, dün bir te­le­viz­yon ka­na­lı­nın ana ha­ber bül­te­nin­de “Av­cı­lar’da po­lis­ten kim­lik so­ran bir ki­şi­nin, gö­rev­li­ler ta­ra­fın­dan dö­vül­dü­ğü” id­di­asıy­la asıl­sız ha­be­re yer ve­ril­di­ği be­lir­til­di. Açık­la­ma­da, söz­ko­nu­su şah­sın, po­lis­ten ka­çar­ken ya­ka­lan­dı­ğı, kim­lik sor­du­ğu po­lis­le­re yum­ruk at­tı­ğı ve da­ha son­ra alın­dı­ğı em­ni­yet ara­cın­da ka­fa­sı­nı ara­ca vu­ra­rak ken­di­si­ne za­rar ver­di­ği be­lir­til­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT