BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 300 bin kişilik ‘özel ordu’ya 3 mil­yar do­lar

300 bin kişilik ‘özel ordu’ya 3 mil­yar do­lar

Özel gü­ven­lik kul­la­nı­mı, son za­man­lar­da tüm dün­ya­da ol­du­ğu gi­bi Tür­ki­ye’de de yay­gın ha­le gel­di. 300 bin ki­şi­nin ça­lış­tı­ğı sek­tör­de bu ra­kam 2010 yı­lın­da 800 bi­ne çı­ka­cakÖzel gü­ven­lik kul­la­nı­mı, son za­man­lar­da tüm dün­ya­da ol­du­ğu gi­bi Tür­ki­ye’de de yay­gın ha­le gel­di. 300 bin ki­şi­nin ça­lış­tı­ğı sek­tör­de bu ra­kam 2010 yı­lın­da 800 bi­ne çı­ka­cak Tüm Özel Gü­ven­lik Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı Bü­lent Pe­rut, son yıl­lar­da özel gü­ven­lik sek­tö­rü­nün çok hız­lı şe­kil­de bü­yü­dü­ğü­nü be­lir­te­rek, Tür­ki­ye’de gü­ven­lik hiz­met­le­ri­ne yıl­da har­ca­nan pa­ra mik­ta­rı­nın 3 mil­yar do­lar ola­rak tah­min edil­di­ği­ni söy­le­di. Özel gü­ven­lik, ABD’de, I. Dün­ya Sa­va­şı son­ra­sın­da po­li­si­ye hiz­met­le­rin ye­ter­siz kal­dı­ğı du­rum­lar­da or­ta­ya çık­tı. De­mir­yol­la­rı­nın ko­run­ma­sın­da ye­ter­siz kal­ma­sı se­be­biy­le ku­rul­ma­ya baş­la­nan özel gü­ven­lik bir sü­re son­ra bir çok alan­da uy­gu­lan­ma­ya baş­lan­dı. Gü­nü­müz­de ABD’de özel gü­ven­lik ele­ma­nı sa­yı­sı­nın, res­mi gü­ven­lik per­so­ne­lin­den faz­la ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor. Tür­ki­ye’de özel gü­ven­lik 2004’ten son­ra kul­la­nıl­ma­ya baş­lan­dı. Gü­nü­müz­de ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı, spor ku­lüp­le­ri, ban­ka­lar ve okul­la­rın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu bir­çok yer­de gü­ven­li­ği po­li­sin ye­ri­ne özel gü­ven­lik ele­man­la­rı sağ­lı­yor. 800 BİN Kİ­Şİ­YE ULA­ŞI­LA­CAK Sek­tör­de fa­ali­yet gös­te­ren 13 der­ne­ğin bir ara­ya ge­ti­ril­me­siy­le oluş­tu­ru­lan Tüm Özel Gü­ven­lik Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu­nun Baş­ka­nı Bü­lent Pe­rut, “Gü­nü­müz­de Tür­ki­ye’de 1020 özel gü­ven­lik şir­ke­ti ile 567 özel gü­ven­lik eği­tim ku­ru­mu fa­ali­yet gös­te­ri­yor. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen özel gü­ven­lik sı­nav­la­rı­na 2004 yı­lın­dan bu­gü­ne ka­dar yak­la­şık 660 bin ki­şi ka­tıl­dı. Şu an­da sek­tör­de yak­la­şık 300 bin özel gü­ven­lik gö­rev­li­si ça­lı­şı­yor. Ta­lep­ler­de­ki ar­tış göz önü­ne alın­dı­ğın­da bu sa­yı 2010 yı­lın­da 800 bi­ne çı­ka­cak” de­di. PO­Lİ­Sİ DE ÖZEL GÜ­VEN­LİK KO­RU­YOR Tür­ki­ye’de bir çok ka­mu ve özel ku­ru­mu özel gü­ven­lik ele­man­la­rın­ca ko­ru­nu­yor. Ban­ka­lar, okul­lar, be­le­di­ye­ler, li­man­lar, pet­rol ra­fi­ne­ri­le­ri, spor ku­lüp­le­ri gi­bi bir çok yer­de özel gü­ven­lik ele­man­la­rı gö­rev ya­pı­yor. Buna son ola­rak po­lis loj­man­la­rı da ek­len­di. Ara­nan şart­lar Özel Gü­ven­lik Hiz­met­le­ri­ne Da­ir Ka­nu­na gö­re özel gü­ven­lik gö­rev­li­si ol­mak için Tür­ki­ye cum­hu­ri­ye­ti va­tan­da­şı ol­mak, si­lah­sız ola­rak gö­rev ya­pa­cak­lar için en az 8 yıl­lık il­köğ­re­tim ve­ya or­ta­okul; si­lah­lı ola­rak gö­rev ya­pa­cak­lar için en az li­se ve­ya den­gi okul me­zu­nu ol­mak, 18 ya­şı­nı dol­dur­muş ol­mak, rüş­vet, hır­sız­lık, do­lan­dı­rı­cı­lık, dev­let sır­la­rı­nı açı­ğa vur­ma, laf at­ma, sar­kın­tı­lık, ır­za ta­sal­lut, fuh­şa teş­vik, uyuş­tu­ru­cu mad­de kul­lan­ma gi­bi suç­lar­dan do­la­yı hü­küm­lü bu­lun­ma­mak, ka­mu hak­la­rın­dan ya­sak­lı ol­ma­mak, özel gü­ven­lik te­mel eği­ti­mi­ni ba­şa­rıy­la ta­mam­la­mış ol­mak gi­bi şart­lar ara­nı­yor. Tür­ki­ye’de sek­tö­rün ye­ni ol­ma­sı ve hız­la ge­liş­me­si se­be­biy­le özel­lik­le ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­la­rı­ın ol­duk­ça il­gi­si­ni çe­ki­yor. İs­pan­ya, ABD, Du­bai ve Ku­veyt’ten ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­lar özel gü­ven­lik şir­ket­le­riy­le il­gi­le­ni­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT