BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bay­ram­lı­ğı­nı gi­ye­me­den öl­dü

Bay­ram­lı­ğı­nı gi­ye­me­den öl­dü

Kas e­ri­me­si ve as­tım-b­ron­şit has­ta­sı o­lan 10 ya­şın­da­ki oğ­lu­nu kay­be­den ba­ba, al­dı­ğı bay­ram­lı­ğı gi­ye­me­yen oğ­lu­nun ar­dın­dan göz­ya­şı dök­tüKas e­ri­me­si ve as­tım-b­ron­şit has­ta­sı o­lan 10 ya­şın­da­ki oğ­lu­nu kay­be­den ba­ba, al­dı­ğı bay­ram­lı­ğı gi­ye­me­yen oğ­lu­nun ar­dın­dan göz­ya­şı dök­tü > Yu­suf Ko­yun ADA­NA İHA Ada­na’da bir ço­cuk, ra­hat­sız­la­na­rak kal­dı­rıl­dı­ğı has­ta­ne­de ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ba­ba, al­dı­ğı bay­ram­lı­ğı gi­ye­me­yen ölen oğ­lu­nun ar­dın­dan göz­ya­şı dök­tü. Kas eri­me­si ve as­tım-bron­şit has­ta­sı olan 10 ya­şın­da­ki Fı­rat Dal­kı­ran, ön­ce­ki gün ani­den ra­hat­sız­lan­dı. An­ne ve ba­ba­sı ta­ra­fın­dan po­lik­li­ni­ğe kal­dı­rı­lan ço­cuk, ra­hat­sız­lı­ğı­nın gi­de­rek art­ma­sı üze­ri­ne am­bu­lans­la Ada­na Dev­let Has­ta­ne­si’ne sevk edil­di. An­cak kü­çük ço­cuk, dok­tor­la­rın bü­tün mü­da­ha­le­le­ri­ne rağ­men kur­ta­rı­la­ma­dı. 30 yıl­lık ev­li olan İs­ma­il ve Ra­si­me Dal­kı­ran çif­ti­nin, 5 ço­cuk­la­rı­nı da­ha kas eri­me­si has­ta­lı­ğı se­be­biy­le kay­bet­ti­ği bil­di­ril­di. Ço­cuk­lar­dan ba­zı­la­rı­nın dün­ya­ya gel­dik­ten bir­kaç ay son­ra, ba­zı­la­rı­nın da 9 ya­şı­na ka­dar ya­şa­ya­bil­di­ği öğ­re­nil­di. Çif­tin ha­yat­ta olan 6 ço­cu­ğun­dan 2’si da­ha ay­nı has­ta­lık­la mü­ca­de­le edi­yor. İş­siz olan ba­ba İs­ma­il Dal­kı­ran, are­fe gü­nü ra­hat­sız­la­nan oğ­lu­nu dün ra­hat­sız­lı­ğı­nın art­ma­sı se­be­biy­le ön­ce bir po­lik­li­ni­ğe, ora­dan da am­bu­lans­la Ada­na Dev­let Has­ta­ne­si’ne kal­dır­dık­la­rı­nı be­lirt­ti. Ba­ba Dal­kı­ran, ölen oğ­lu­nun ar­dın­dan göz­ya­şı dö­ke­rek, “Oğ­lum, ken­di­si­ne al­dı­ğım bay­ram­lık­la­rı da­hi gi­ye­me­miş­ti.” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT