BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tür­ki­ye’de kart­lı ö­de­me ris­ki yok

Tür­ki­ye’de kart­lı ö­de­me ris­ki yok

Ban­ka­la­ra­ra­sı Kart Mer­ke­zi (BKM) Ge­nel Mü­dü­rü Ser­taç Özi­nal, ABD’de kre­di kar­tı ba­şı­na dü­şen borç tu­ta­rı­nın 5 bin 550 do­lar iken, Tür­ki­ye’de bu tu­ta­rın 639 do­lar ol­du­ğu­nu, bu ve­ri­le­rin, Türk kart­lı öde­me sek­tö­rün­de her­han­gi bir kriz ris­ki­ni de­ğil, gü­ve­ni ve güç­lü ya­pı­yı işa­ret et­ti­ği­ni be­lirt­ti.Ban­ka­la­ra­ra­sı Kart Mer­ke­zi (BKM) Ge­nel Mü­dü­rü Ser­taç Özi­nal, ABD’de kre­di kar­tı ba­şı­na dü­şen borç tu­ta­rı­nın 5 bin 550 do­lar iken, Tür­ki­ye’de bu tu­ta­rın 639 do­lar ol­du­ğu­nu, bu ve­ri­le­rin, Türk kart­lı öde­me sek­tö­rün­de her­han­gi bir kriz ris­ki­ni de­ğil, gü­ve­ni ve güç­lü ya­pı­yı işa­ret et­ti­ği­ni be­lirt­ti. Tü­ke­ti­ci­le­rin kre­di kar­tı ile har­ca­ma­la­rı­nı de­vam et­tir­di­ği­nin gö­rül­dü­ğü­nü söy­le­yen Özi­nal, yı­lın ilk 9 ayın­da kre­di kart­la­rı ile ya­pı­lan iş­lem­le­rin ci­ro­su­nun yüz­de 35 ar­ta­rak 136 mil­yar 859 mil­yon YTL ola­rak ger­çek­leş­ti­ği­ni ifa­de et­ti. Tür­ki­ye’de ge­rek 2006 yı­lın­da yü­rür­lü­ğe gi­ren Kre­di Kart­la­rı Ka­nu­nu’nda­ki dü­zen­le­me­ler, ge­rek Türk ban­ka­la­rı­nın güç­lü fi­nan­sal ya­pı­la­rı ve de­ne­tim me­ka­niz­ma­la­rı se­be­biy­le kre­di kart­la­rın­da her­han­gi bir kriz ris­ki bu­lun­ma­dı­ğı­nı id­di­a et­ti. Özi­nal, kre­di kar­tı har­ca­ma­la­rın­da bu se­vi­ye­nin üze­rin­de bir ar­tış bek­le­me­dik­le­ri­ni de di­le ge­tir­di. P­ROB­LEM­Lİ OLANLAR ÇOK DE­ĞİL Av­ru­pa, ABD ve As­ya’da­ki ge­liş­miş ve ge­liş­mek­te o­lan ül­ke­ler­de; p­rob­lem­li k­re­di kar­tı o­ra­nı­ yüz­de 10 ve ü­ze­rin­de or­ta­la­ma­la­ra sa­hip­ken, Tür­ki­ye’de bunun O­cak 2007’de yüz­de 8, şu an­da i­se yüz­de 6.20 ci­va­rın­da bu­lun­du­ğu­nu kay­de­den Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Ö­zi­nal, “Geç­en yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re bi­raz ar­tış var a­ma bu s­ta­bil se­vi­ye­de” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100862
  % 0.72
 • 5.282
  % -0.16
 • 5.9922
  % -0.55
 • 6.8809
  % -0.31
 • 217.443
  % -0.17
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT