BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kalb gö­zü a­çıl­dı...

Kalb gö­zü a­çıl­dı...

Be­hâ­ed­dîn-i Bu­hâ­rî kud­di­se sir­ruh haz­ret­le­ri, der­gâh­ta otu­rur­ken bir genç gir­di içe­ri. Ve bü­yük bir edeb­le; - Efen­dim, ka­bul eder­se­niz ben de ta­le­be­niz ol­mak is­ti­yo­rum, di­ye arz et­ti.Be­hâ­ed­dîn-i Bu­hâ­rî kud­di­se sir­ruh haz­ret­le­ri, der­gâh­ta otu­rur­ken bir genç gir­di içe­ri. Ve bü­yük bir edeb­le; - Efen­dim, ka­bul eder­se­niz ben de ta­le­be­niz ol­mak is­ti­yo­rum, di­ye arz et­ti. Bü­yük ve­li sor­du: - Mak­sa­dın ne­dir ev­la­dım? - Feyz alıp kalb gö­zü­mün açıl­ma­sı­nı is­ti­yo­rum efen­dim. Be­hâ­ed­dîn-i Bu­hâ­rî haz­ret­le­ri ona mer­ha­met na­za­rıy­la bir de­fa bak­tı. O ba­kış­la bir hal­ler ol­du gen­ce. Ba­yı­lıp ye­re düş­tü. Ayıl­dı­ğın­da kalb gö­zü açıl­mış­tı. Yıl­lar­ca ça­lı­şa­rak ele ge­çen bu dev­let, Onun bir na­za­riy­le, hâ­sıl ol­muş­tu. Son­ra dön­dü o gen­ce: - Sa­na, iyi­lik­ler­den en gü­zel iki tâ­ne­si­ni söy­le­ye­yim mi ev­lâ­dım? - Lüt­fe­der­si­niz efen­dim. - Bi­rin­ci­si Al­la­hü te­âlâ­ya dos­doğ­ru bir îman, ikin­ci­si ise O’nun kul­la­rı­na iyi­lik et­mek­tir. Ve sor­du yi­ne: - Kö­tü­lük­ler­den en kö­tü iki tâ­ne­si­ni de söy­le­ye­yim mi? - Se­vi­ni­rim ho­cam. - Bi­ri­si, Al­la­hü te­âlâ­ya şirk koş­mak, öbü­rü, Al­la­hın kul­la­rı­nı in­cit­mek, ezi­yet et­mek­tir. MUT­LA­KA NA­MA­ZI­NI KIL! Bir gün de sev­di­ği bir ta­le­be­si­ne; - Ev­lâ­dım, sa­na iki mü­him na­sî­ha­tim ola­cak, bu­yur­du. Bu­nu ömür bo­yu ak­sat­ma­dan ya­pa­cak­sın, ta­mam mı? De­li­kan­lı; - Ta­mam efen­dim, de­di. Bu­yur­du ki: - Bi­rin­ci­si, beş va­kit na­ma­zı­nı öze­ne­rek, usu­lü­ne uy­gun ola­rak kıl. Böy­le ya­par­san Al­la­hü te­âlâ­nın rı­zâ­sı­na ka­vu­şur­sun. - İn­şal­lah ho­cam. - İkin­ci­si de “Al­lah dost­la­rı”nı, Ev­li­yâ­ul­la­hı çok sev. On­la­rın na­sî­hat­le­ri­ne kıy­met ver. Böy­le ya­par­san mut­la­ka îman­la gi­der­sin âhi­re­te. >> www.gonulsultanlari.com Tel: (0 212) 454 38 10 www.siirlerlemenkibeler.com
Kapat
KAPAT