BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > E­fes’te söz sa­vun­ma­nın

E­fes’te söz sa­vun­ma­nın

Eu­ro­le­agu­e D Gru­bu 7. haf­ta ma­çın­da Efes, İtal­ya’nın Ar­ma­ni Je­ans Mi­la­no ta­kı­mı­nı 74-67 mağ­lup et­ti.Eu­ro­le­agu­e D Gru­bu 7. haf­ta ma­çın­da Efes, İtal­ya’nın Ar­ma­ni Je­ans Mi­la­no ta­kı­mı­nı 74-67 mağ­lup et­ti. Ta­raf­ta­rı­nın önün­de mü­ca­de­le­ye et­ki­li baş­la­yan Efes, Ka­ya’nın üret­ken­li­ğiy­le ilk pe­ri­yo­du 28-19 ön­de ta­mam­la­dı. Tem­sil­ci­miz ikin­ci çey­rek­te hü­cum­da et­ki­siz bir per­for­mans or­ta­ya koy­du ve 11 sa­yı üre­te­bil­di. Bu­na rağ­men ilk ya­rı­yı 39-37 ön­de bi­tir­di. Üçün­cü çey­rek 54-54 be­ra­ber­lik­le so­na erer­ken, fi­nal bö­lü­mün­de sa­vun­ma­sı­nı ko­nuş­tu­ran la­ci­vert-be­yaz­lı­lar Vu­ja­nic, Smith, Ka­ya’nın sa­yı­la­rıy­la sa­lon­dan 74-67 ga­lip ay­rıl­dı. SA­LON: Ab­di İ­pek­çi HA­KEM­LER: Carl Jun­deb­rand (Fin­lan­di­ya) D­ra­gan Nes­ko­vic (Sır­bis­tan) Ma­tej Bol­ta­u­zer (S­lo­ven­ya) E­FES: S­mith ** 2 S­hum­pert * T­horn­ton *** 10 Ke­rem ** 4 Vu­ja­nic *** 20 Ka­ya **** 19 Ka­ki­o­u­zis ** 5 D­robn­jak * Ham­monds ** 2 Si­nan * En­der * 2 A.MI­LA­NO: Bul­le­ri *** 14 Hall ** 7 Sow ** 4 Mor­den­te ** 9 Vi­ta­li ** 3 T­ho­mas ** 5 Roc­ca *** 11 Ka­tely­nas ** 8 San­ga­re * 3 Haw­kins ** 3 ­İLK YA­RI: 39-37 (E­fes le­hi­ne) PE­Rİ­YOT­LAR: 28-19, 11-18, 15-17, 20-13 ­BEŞ FA­U­LE ÇI­KAN: Roc­ca 35.41 (Ar­ma­ni Je­ans Mi­la­no)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT