BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ker­kük’te kan­lı bay­ram: 55 ölü

Ker­kük’te kan­lı bay­ram: 55 ölü

A­rap a­şi­ret li­der­le­riy­le Kürt yet­ki­li­le­rin top­lan­tı yap­tı­ğı sı­ra­da in­ti­har bom­ba­cı­sı ken­di­ni ha­va­ya u­çur­du> BAĞ­DAT İ­HA I­rak’ın ku­ze­yin­de bu­lu­nan Ker­kük ken­tin­de bir res­to­ra­na dü­zen­le­nen bom­ba­lı in­ti­har sal­dı­rı­sın­da a­ra­la­rın­da ço­cuk ve ka­dın­la­rın da bu­lun­du­ğu 55 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ker­kük Em­ni­yet Mü­dü­rü Ce­mal Ta­hir, ken­tin mer­ke­zi­ne 4 ki­lo­met­re u­zak­lık­ta­ki Ker­kük­-Er­bil yo­lu ü­ze­rin­de bu­lu­nan ve Kürt­le­rin ço­ğun­luk­la git­ti­ği Ab­dul­lah res­to­ra­nı­nın he­def a­lın­dı­ğı sal­dı­rı­da 97 ki­şi­nin de ya­ra­lan­dı­ğı­nı bil­dir­di. Ta­hir, kim­li­ği be­lir­le­ne­me­yen in­ti­har bom­ba­cı­sı­nın res­to­ran­da ken­di­ni ha­va­ya u­çi­ur­du­ğu­nu an­lat­tı. As­so­ci­a­ted P­ress ha­ber a­jan­sı da, sal­dı­rı dü­zen­len­di­ği sı­ra­da res­to­ran­da, A­rap a­şi­ret li­der­le­riy­le Kürt yet­ki­li­le­rin gerginliğin azaltılması için top­lan­tı yap­tı­ğı­nı bil­dir­di. Res­to­ran­da, et­nik g­rup­la­rın tem­sil­ci­le­ri­nin ya­nı sı­ra bay­ra­mı fır­sat bi­len si­vil­le­rin de bu­lun­du­ğu, öğ­le ye­me­ği vak­ti­ne denk gel­me­si se­be­biyp­le res­to­ra­nın sal­dı­rı sı­ra­sın­da ka­la­ba­lık ol­du­ğu be­lir­til­di. 2003 yı­lın­da­ki iş­ga­lin­den son­ra mez­hep­ler a­ra­sın­da­ki mü­ca­de­le­ye ve di­re­niş­çi­le­rin kan­lı ey­lem­le­ri­ne sah­ne o­lan I­rak’ta­ki şid­det o­lay­la­rın­da, son bir­kaç ay i­çin­de a­zal­ma gö­rül­müş­tü. ­Yi­ne Mu­sul’da, I­rak Dev­let Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ta­rık El Ha­şi­mi’nin li­de­ri ol­du­ğu I­rak İs­lam Par­ti­si o­fi­si­ne dü­zen­le­nen sal­dı­rı­da da 7 ki­şi öl­dü.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT